Domprost i Kristiansand domprosti

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Vi søker etter ny domprost i Kristiansand domprosti

Domprosten leder prestetjenesten i prostiet, bistår biskopen i dennes tjeneste, er biskopens stedfortreder og gjør tjeneste som menighetsprest slik biskopen fastsetter. Domprosten utfører for øvrig de gjøremål som ligger til prostestillingen (jfr.tjenesteordning for prost).

Domprosten inngår som en del av staben i Kristiansand domkirke. I tillegg til domprosten, består staben av sokneprest, kapellan, daglig leder, 2 domkantorer, diakon, 2 kirketjenere og trosopplærer. I tillegg er Internasjonal prest knyttet til domkirkestaben.

Staben har kontorfelleskap med administrasjonen i Kristiansand kirkelige fellesråd, med lokaler i sentrum rett ved domkirken. I fellesrådet er det omlag 120 tilsatte fordelt på ca. 90 årsverk. Domprosten har sete i Kristiansand kirkelige fellesråd. Det forventes at domprosten samarbeider tett med kirkevergen og bidrar til samledelse på en god måte. Prosten har plass både i bispedømmets og fellesrådets ledergruppe. Det er tilsatt en prostesekretær i 30 % som administrativ hjelp for prosten.

Den som tilsettes må ha høy faglig og administrativ kompetanse og gode lederegenskaper. Vi søker en domprost som har evne og vilje til å inspirere og motivere medarbeidere og menigheter. Erfaring som leder, personlige lederegenskaper og formell lederkompetanse vil bli vektlagt. Videre vil gode samarbeidsevner bli tillagt stor vekt.

Vi søker videre etter en person med evne til strategisk tenkning om å være kirke i byen. Domprostiet preges av et rikt økumenisk fellesskap. Det forventes at domprosten bidrar positivt inn i dette og i dialogen mellom tros- og livssynsorganisasjonene i kommunen. 

Agder og Telemark bispedømme har denne visjonen å arbeide etter: «Mer himmel på jord»
Satsingsområder i strategiplanen for bispedømmet er: «Kirken åpner rom for tro. Kirken er der livet leves. Kirken er mer for flere."

Prosten er forpliktet på mål og strategier som gjelder for bispedømmet, og utfører de oppgavene som ligger til prostestillingen.

Forøvrig 

Den som blir tilsatt må rette seg etter: 

 • endringer i tjenesteordning for proster og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn 
 • alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested 

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer. 

Kvinner oppfordres til å søke

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest). 

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste etter offentleglova § 25, jf. kirkeordning for Den  norske kirke § 42. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i 
søknaden. Behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b og artikkel 9 nr. 2 bokstav b og g.

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede prestetjenesten og være strategisk leder i prostiet
 • Lede nødvendige omstillingsprosesser
 • Kontakt med offentlige organer og miljøer i byen
 • Biskopens faste stedfortreder
 • Gudstjenester og annen prestetjeneste etter avtale med biskop
 • Personalledelse overfor prestene i prostiet, herunder stabsutvikling og konflikthåndtering i samarbeid med bispedømmekontor og fellesråd
 • Kontakt med andre menigheter og tros- og livssynssamfunn
 • Plan og budsjettarbeid i samarbeid med bispedømmekontoret

Kvalifikasjoner

 • Cand. theol. eller tilsvarende med praktikum
 • Lederkompetanse vil bli tillagt vekt
 • Erfaring og kompetanse fra personalledelse
 • Behersker relevante dataverktøy, og har administrativ erfaring
 • Økumenisk bevissthet og erfaring med dialogarbeid

Personlige egenskaper

 • Evne og vilje til samarbeid og samledelse
 • Evne til å motivere og inspirere medarbeidere og menigheter
 • Gode samarbeidsevner og gode kontaktskapende evner
 • Gode kommunikative ferdigheter
 • Gode formidlingsevner og liturgisk kompetanse

Vi tilbyr

 • Lønn som prost, stillingskode 0935
 • Godtgjørelse etter gjeldende satser
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Arbeidsveiledning (ABV)
 • Godt arbeidsmiljø i en kvalifisert stab

 

Kristiansand domprosti omfatter 15 sokn med 18 kirker. Prostiet sammenfaller med Kristiansand kommune, som har ca. 115000 innbyggere. ca. 66000 er medlemmer i Den norske kirke. I domprostiet er det foruten domprosten tilsatt 23 prester, inkludert studentprest og internasjonal prest. 

 

Kontaktinformasjon:

Bjarne Nordhagen
Personasjef
 E-post:bn576@kirken.no
 
Aslak Wegge
Stiftsdirektør
 E-post:aw852@kirken.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Gyldenløves gate 9, 4611 Kristiansand
Publisert 2024-04-15
Søknadsfrist 2024-05-08
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger