Kapellan i Sandnes prosti med Hana sokn som tjenestested

Det er ledig 100 prosent stilling som kapellan i Sandnes prosti med Hana sokn som tjenestested, og med særlig vekt på ungdoms- og familiearbeid i menigheten. Hana menighet sin visjon er «Sammen gjennom livet» og vi søker en prest som kan arbeide selvstendig og sammen med stab og frivillige for å virkeliggjøre visjonen vår. Hana kirke er en vakker og funksjonell kirke som innbyr til både høytids- og hverdagsfellesskap. Her er gode rom som er tilrettelagt for alle aldersgrupper. Hana menighet har et mangfoldig barne- og familiearbeid, samt et solid konfirmantarbeid og godt samarbeid med barnehager og skoler i bydelen. Sammen med trosopplærer og pedagogisk leder har kapellanen hovedansvar for ungdoms- og familiearbeidet. Se videre presentasjon av Hana menighet på hjemmesiden: www.hanakirke.no. Kapellanen samarbeider med de øvrige prestene i Sandnes prosti, der kirkelige handlinger fordeles etter oppsatt turnus. Prosten samler prestene i prostiet til jevnlige pastoralsamlinger. Disse samlingene er av faglig, strategisk og sosial karakter. Beredskapsvakter skjer i samarbeid på tvers av flere prostier. Sandnes prosti består av 10 sokn og har 17 prestestillinger. Nøkkeltall Hana Menighet 2021 Innbyggere; ca. 8300 Medlemmer i soknet: 4971 Konfirmanter: 55

Arbeidsoppgaver

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger etter oppsatt plan og i samsvar med tjenesteordningen for
  prester i Den norske kirke. Inntil 2 gudstjenester i Hana sokn per måned.
 • Hovedansvar for konfirmantarbeidet i samarbeid med øvrig stab.
 • Ledertrening.
 • Møte på stabsmøter.
 • Øvrig menighetsarbeid.
 • Tjenesteuker og beredskap etter gjeldende ordning for Stavanger bispedømme.

Kvalifikasjoner

Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende / Master i teologi og praktikum.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Trives sammen med ungdom.
 • God kommunikasjonsevne med unge mennesker.
 • Har evne og ønske om å engasjere barn og unge i gudstjenester og annen virksomhet.
 • Positiv og kreativ.
 • Er fleksibel, og har evne og vilje til samarbeid.

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes etter gjeldende regler i KAs lønnsregulativ.
 • Vanlige godtgjørelser etter gjeldende regulativ. Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser.
 • Pensjonsinnskudd og medlemskap i Statens Pensjonskasse etter ordningen for prester ansatt i
  rettssubjektet Den norske kirke.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV).

Andre opplysninger

 • Den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser
  som kan influere på tjenestens gjøremål, tjenestested og tjenestedistrikt.
 • Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste etter offentleglova § 25, jf. kirkeordning for Den norske kirke §
  42. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden. Behandlingsgrunnlag
  etter personvernforordningen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b og artikkel 9 nr. 2 bokstav b og g.
 • Menigheten finansierer 50 prosent av stillingen, og daglig leder i menigheten leder arbeidet i denne delen av stillingen.
 • 20 prosent av stillingen er arbeid i Sandnes prosti.
 • Målformen er bokmål.
 • Den som tilsettes deltar i bispedømmets beredskapsordning.
 • Den som tilsettes bør ha førerkort og disponere bil.
 • Den som tilsettes må legge frem politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger.

 

Kontaktinformasjon

• Gunnar Rønnestad, assisterende stiftsdirektør, 51846270

• Tom Krager, prost i Sandnes, 91244212

Arbeidsgiver Stavanger bispedømmeråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sandnes
Publisert 2024-07-09
Søknadsfrist 2024-08-18
Stillingstype Heltid, 100% fast stilling
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Stavanger bispedømmeråd

Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger