Stavanger bispedømmeråd

Sokneprest i Karmøy prosti med Kopervik sokn som tjenestested

18/08 Vil du jobbe i en inkluderende, folkelig menighet med tradisjon for bred involvering, kirkelig undervisning og kreativ trosopplæring? Kopervik menighet søker ny sokneprest. «Kopervik kirke for alle hele livet». Kopervik menighet ønsker at «Alle innbyggere skal kjenne seg hjemme i kirken. Menigheten skal preges av evangeliet om Jesus Kristus». Kopervik menighet søker en sokneprest som tar lederansvar, og som trives med gudstjenester og forkynnelse. Soknepresten vil være en drivkraft i det strategiske arbeidet med å videreutvikle menighetsarbeidet i Kopervik kirke. Menigheten er en stor og aktiv menighet med omfattende arbeid for de fleste aldersgrupper. Kopervik menighet er en folkekirkemenighet som søker å formidle det sentrale i kirkens budskap med raushet, varme og glede. Menigheten vektlegger at det skal være plass til alle typer mennesker i fellesskapet. Du som blir ny prest, får stort rom til å utfolde dine egenskaper og kvaliteter i menigheten. Kopervik kirke er en moderne arbeidskirke som ble vigslet i 2017. Menigheten har et levende gudstjenesteliv med mange frivillige medarbeidere. Det bor ca.8500 mennesker i Kopervik, av disse er ca. 6 500 medlemmer i Den norske kirke. I soknet har vi et godt samarbeid med skole og barnehage. Det ligger to barneskoler, en ungdomsskole, en videregående skole, en folkehøyskole, kommunens voksenopplæringssenter samt tre læringssentre for tilpasset opplæring i soknet. Menigheten har ukentlige andakter på en institusjon for eldre, samt eldretreff i kirken som samler mange. Det drives et omfattende barne- og ungdomsarbeid. Kopervik menighet har store konfirmantkull ca. 80 konfirmanter pr år. Menigheten har et godt og omfattende kulturarbeid, med konserter og foredrag. Staben i Kopervik menighet sitter i lyse moderne lokaler og er en kompetent gjeng medarbeidere som ønsker å sette søkelys på samarbeid og gode relasjoner. Staben har reist på flere stabsturer sammen, noe som har styrket fellesskapet og samarbeidet. Staben er i dag et godt sammensveiset team som har høy trivsel på jobb og utfyller hverandre godt. Staben består av daglig leder, kateket, kantor, menighetspedagog, barne- og ungdomsarbeider, lærling, samt kirketjener. I tillegg samarbeider soknepresten med de øvrige prestene i Karmøy prosti, der kirkelige handlinger fordeles etter oppsatt turnus. Prosten samler prestene i prostiet til jevnlige pastoralsamlinger. Disse samlingene er av faglig, strategisk og sosial karakter. Beredskapsvakter skjer i et samarbeid på tvers av flere prostier. Karmøy er et landlig og naturskjønt område med flere forskjellige type steder og bosette seg. En kan velge å bo i Kopervik som er kommunens administrasjonssenter, eller bosette seg i mer landlige omgivelser, kort reisevei unna. Kommunen har 48.000 innbyggere. Husprisene er overkommelige, og avstandene korte.
Se stillingsannonsen

Kapellan i Sandnes prosti med Hana sokn som tjenestested

18/08 Det er ledig 100 prosent stilling som kapellan i Sandnes prosti med Hana sokn som tjenestested, og med særlig vekt på ungdoms- og familiearbeid i menigheten. Hana menighet sin visjon er «Sammen gjennom livet» og vi søker en prest som kan arbeide selvstendig og sammen med stab og frivillige for å virkeliggjøre visjonen vår. Hana kirke er en vakker og funksjonell kirke som innbyr til både høytids- og hverdagsfellesskap. Her er gode rom som er tilrettelagt for alle aldersgrupper. Hana menighet har et mangfoldig barne- og familiearbeid, samt et solid konfirmantarbeid og godt samarbeid med barnehager og skoler i bydelen. Sammen med trosopplærer og pedagogisk leder har kapellanen hovedansvar for ungdoms- og familiearbeidet. Se videre presentasjon av Hana menighet på hjemmesiden: www.hanakirke.no. Kapellanen samarbeider med de øvrige prestene i Sandnes prosti, der kirkelige handlinger fordeles etter oppsatt turnus. Prosten samler prestene i prostiet til jevnlige pastoralsamlinger. Disse samlingene er av faglig, strategisk og sosial karakter. Beredskapsvakter skjer i samarbeid på tvers av flere prostier. Sandnes prosti består av 10 sokn og har 17 prestestillinger. Nøkkeltall Hana Menighet 2021 Innbyggere; ca. 8300 Medlemmer i soknet: 4971 Konfirmanter: 55
Se stillingsannonsen
Stavanger bispedømmeråd

Stavanger