Sokneprest i Karmøy prosti med Kopervik sokn som tjenestested

Vil du jobbe i en inkluderende, folkelig menighet med tradisjon for bred involvering, kirkelig undervisning og kreativ trosopplæring? Kopervik menighet søker ny sokneprest. «Kopervik kirke for alle hele livet». Kopervik menighet ønsker at «Alle innbyggere skal kjenne seg hjemme i kirken. Menigheten skal preges av evangeliet om Jesus Kristus». Kopervik menighet søker en sokneprest som tar lederansvar, og som trives med gudstjenester og forkynnelse. Soknepresten vil være en drivkraft i det strategiske arbeidet med å videreutvikle menighetsarbeidet i Kopervik kirke. Menigheten er en stor og aktiv menighet med omfattende arbeid for de fleste aldersgrupper. Kopervik menighet er en folkekirkemenighet som søker å formidle det sentrale i kirkens budskap med raushet, varme og glede. Menigheten vektlegger at det skal være plass til alle typer mennesker i fellesskapet. Du som blir ny prest, får stort rom til å utfolde dine egenskaper og kvaliteter i menigheten. Kopervik kirke er en moderne arbeidskirke som ble vigslet i 2017. Menigheten har et levende gudstjenesteliv med mange frivillige medarbeidere. Det bor ca.8500 mennesker i Kopervik, av disse er ca. 6 500 medlemmer i Den norske kirke. I soknet har vi et godt samarbeid med skole og barnehage. Det ligger to barneskoler, en ungdomsskole, en videregående skole, en folkehøyskole, kommunens voksenopplæringssenter samt tre læringssentre for tilpasset opplæring i soknet. Menigheten har ukentlige andakter på en institusjon for eldre, samt eldretreff i kirken som samler mange. Det drives et omfattende barne- og ungdomsarbeid. Kopervik menighet har store konfirmantkull ca. 80 konfirmanter pr år. Menigheten har et godt og omfattende kulturarbeid, med konserter og foredrag. Staben i Kopervik menighet sitter i lyse moderne lokaler og er en kompetent gjeng medarbeidere som ønsker å sette søkelys på samarbeid og gode relasjoner. Staben har reist på flere stabsturer sammen, noe som har styrket fellesskapet og samarbeidet. Staben er i dag et godt sammensveiset team som har høy trivsel på jobb og utfyller hverandre godt. Staben består av daglig leder, kateket, kantor, menighetspedagog, barne- og ungdomsarbeider, lærling, samt kirketjener. I tillegg samarbeider soknepresten med de øvrige prestene i Karmøy prosti, der kirkelige handlinger fordeles etter oppsatt turnus. Prosten samler prestene i prostiet til jevnlige pastoralsamlinger. Disse samlingene er av faglig, strategisk og sosial karakter. Beredskapsvakter skjer i et samarbeid på tvers av flere prostier. Karmøy er et landlig og naturskjønt område med flere forskjellige type steder og bosette seg. En kan velge å bo i Kopervik som er kommunens administrasjonssenter, eller bosette seg i mer landlige omgivelser, kort reisevei unna. Kommunen har 48.000 innbyggere. Husprisene er overkommelige, og avstandene korte.

Arbeidsoppgaver

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger etter oppsatt plan.
 • Utvikle og virkeliggjøre menighetens visjon, strategi og mål i samarbeid med stab og menighetsråd.
 • Medansvar for konfirmantene.
 • Deltar i menighetens trosopplæringstiltak og skole/kirke samarbeidet.
 • Rekruttering og inspirasjon av frivillige medarbeidere.
 • Sete i menighetsråd.
 • Oppgaver i prostiet under prostens ledelse.
 • Beredskap etter gjeldende ordning for Stavanger bispedømme.
 • Prestetjeneste i samsvar med tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke.

Kvalifikasjoner

 • Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende / Master i teologi og praktikum.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Er glad i å forkynne og arbeide med ulike gudstjenesteuttrykk.
 • Evner å formidle evangeliet levende og forståelig med bredden av medlemmene våre, særlig med barn og unge.
 • Er god på å bygge relasjoner og bidra til et godt samarbeid mellom stab og frivillige.
 • Har evne til å lede og å motivere til kirkelig engasjement.
 • Evne og vilje til samarbeid.

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som sokneprest etter gjeldende regler.
 • Vanlige regulativmessige godtgjørelser. Skyss- og telefongodtgjørelser etter gjeldende satser.
 • Pensjonsinnskudd og medlemskap i Statens Pensjonskasse etter ordningen for prester ansatt i
  rettssubjektet Den norske kirke.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV).

Andre opplysninger:

 • Den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser
  som kan influere på tjenestens gjøremål, tjenestested og tjenestedistrikt.
 • Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste etter offentleglova § 25, jf. kirkeordning for Den norske kirke §
  42. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden. Behandlingsgrunnlag
  etter personvernforordningen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b og artikkel 9 nr. 2 bokstav b og g.
 • Målformen er bokmål.
 • Den som tilsettes bør ha førerkort og disponere bil.
 • Den som tilsettes må legge frem politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger.
 • Kvinner og yngre prester oppfordres til å søke.

 

Kontaktinformasjon

• Gunnar Rønnestad, assisterende stiftsdirektør, 51846270

• Over Sjursen, prost, 48997130

Arbeidsgiver Stavanger bispedømmeråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kopervik
Publisert 2024-07-09
Søknadsfrist 2024-08-18
Stillingstype Heltid, 100% fast stilling
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Stavanger bispedømmeråd

Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger