Vikariat Kapellan i Skien prosti med Eidanger sokn som tjenestested

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Vi du bli vår nye kapellan?
Vi trenger å styrke laget! Det utlyses derfor 100% vikariat i ett år.

Eidanger menighet er en stor og utstrakt menighet. Det bor ca. 19 000 mennesker i soknet. Vi har by og bygd og flere store boligområder, 12 barne- og ungdomsskoler, mange barnehager og 2 sykehjem.

Som kirke er vi synlige og til stede med fem kirkebygg, 2 bedehus, menighetshus, et kapell ved Farrisvannet og et helt nytt livssynsåpent seremonibygg, kåret til Norges fineste.

Menighetens profil
Som kapellan i Eidanger vil du være tilknyttet et stort arbeidsfellesskap med fire prester; sokneprest, to kapellaner og seniorprest. I tillegg består staben av kateket, diakon, ungdomsarbeider, trosopplærere, organister, kirketjenere og menighetssekretær. Vi er i alt 16 ansatte. Staben kjennetegnes med stor kompetanse og godt samarbeid på tvers av ulike ansvarsområder. Som prest i Eidanger er du aldri alene, alltid sammen med andre ansatte og frivillige.

Menighetsrådet har delegert mye ansvar for det lokale arbeid til fire kirkeutvalg som består av frivillige og ansatte. Som prest vil du være med i et av kirkeutvalgene. I tillegg har vi diakoni-, ungdoms- og misjonsutvalg, hvor også ansatte er medlemmer. Frivilligheten er stor i Eidanger menighet, samtidig som dette er et område som det er ønskelig å utvikle og satse mer på.

Gudstjenesteliv
Vi er en menighet med mange kirker og bygg, og det gjør oss litt annerledes. Det skaper utfordringer og mange muligheter. Vi ønsker å utvikle et mangfoldig og variert gudstjeneste- og menighetsliv som kan møte de behov og ønsker som finnes blant mennesker i vår menighet. Det er ofte gudstjenester samtidig i alle våre kirker, men en gudstjeneste i måneden er felles for alle.

Andre satsningsområder
Vi har i dag ca. 100 aktive ungdommer som er med i vårt ungdomsarbeid, kalt Copilot. Dette er arbeid menigheten satser på, og vi ansatte derfor nylig ungdomsarbeider i 100% stilling. Årlig er det ca. 100 konfirmanter. I dag er soknepresten og seniorpresten med i konfirmant- og ungdomsarbeidet. Som prest vil du også samarbeide med trosopplærere og menighetens diakon om noe av deres arbeid. Menigheten har søkelys på HEL-arbeid og har faste HEL-samlinger 2 ganger i måneden.

 

For øvrig

Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for kapellaner og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste etter offentleglova § 25, jf. kirkeordning for Den norske kirke § 42. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i
søknaden. Behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b og artikkel 9 nr. 2 bokstav b og g. 

 

Arbeidsoppgaver

 • utføre prestetjeneste i samsvar med tjenesteordning for prester i Den norske kirke
 • utføre kirkelige handlinger og ha tjenesteuker etter planlagt turnus i prostiet
 • ha andakter på sykehjem
 • delta i diakonalt arbeid inn mot voksne og eldre
 • medlem i kirkeutvalg og/eller andre utvalg
 • samarbeide med frivillige
 • delta i konfirmant- og ungdomsarbeidet
 • inngå i beredskapstjenesten 

Kvalifikasjoner

 • cand.theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning 

Personlige egenskaper

 • god evne til å formidle og knytte kontakt med mennesker i alle aldre
 • gode samarbeidsevner både faglig og sosialt
 • interesse og motivasjon for menighetsutvikling
 • gode kommunikasjonsevner 

Vi tilbyr

 • lønn som kapellan i stillingskode 0922
 • etter- og videreutdanning
 • pensjonstilskudd
 • reisegodtgjørelse
 • arbeidsveiledning 

 

Eidanger sokn ligger i Porsgrunn, en kommune i Telemark fylke med ca. 36 000 innbyggere. Eidanger er ett av to sokn i kommunen, og er det største soknet i Skien prosti. Eidanger sokn ligger utenfor bykjernen. Det er kort vei til fine turområder og til  Eidangerfjorden med en flott skjærgård.

Porsgrunn har et rikt og variert kulturtilbud, og er en universitetsby. Det er kort vei til de to nærmeste større byene, Skien og Larvik.

Det er fem kirker i soknet. Eidanger kirke er en steinkirke, der den eldste delen er fra ca. 1130 og med en nyere del i tre fra 1787. Herøya kirke er en arbeidskirke fra 1957, Stridsklev kirke, en arbeidskirke fra 2000, Brevik kirke, en arbeidskirke fra 1963, Langangen kirke som er fra 1891 og i tillegg er det Stranda kapell, et lite kapell bygget i 1932.

Den største bydelen i Porsgrunn, Heistad/Brattås, er en del av Eidanger sokn. Her er det et bedehus som nå er overtatt av Porsgrunn kirkelige fellesråd, og som brukes til gudstjenester og andre samlinger i menigheten.

Vi kan tilby gode kontorfasiliteter i Porsgrunn sentrum, samlokalisert med Porsgrunn menighet og kirkesjefens stab. 

 

Kontaktinformasjon:

Bjarne Nordhagen
Personasjef
 E-post:bn576@kirken.no
 
Liv Espeland Jettestuen
Prost
 E-post:livespeland.jettestuen@skien.kommune.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Jernbanegata 3, 3916 Porsgrunn
Publisert 2024-02-05
Søknadsfrist 2024-02-18
Stillingstype 1 års vikariat, 100% heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger