Sokneprest i Arendal prosti med Moland sokn som tjenestested

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Er du Moland menighets nye sokneprest?

Moland menighet søker deg som er god på å bygge fellesskap, liker å bygge relasjoner til andre mennesker, er samfunnsengasjert og brenner for å lage gudstjenester som fenger fra de yngste til de eldste. I menigheten vår vil du treffe en stabil kjernemenighet og positive frivillige, og du vil få være med å utvikle Moland menighets motto: "En plass for alle".

Menighetens profil 

Moland menighet har cirka 5400 medlemmer, og har aktiviteter og tilbud som spenner fra de yngste til de eldste. De ansatte samarbeider tett med de mange frivillige i menigheten som er involvert i gudstjenesten og i mangfoldet av aktiviteter. Menigheten består av to prester, en menighetspedagog, hovedorganist, biorganist, menighetssekretær og to kirketjenere.

I 2018 ble tre menigheter slått sammen til en felles: Moland menighet. Menigheten samarbeider med Normisjonsforeningene som har hver sine bede/misjonshus på Eydehavn/Saltrød og Dalen i Austre Moland. Menigheten samarbeider også med speidergruppene i Flosta og på Eydehavn, og andre lag og foreninger. AMOS er menighetens voksenkor, og vi har barnekoret Mobagos som er medlem av Norges KFUK/KFUM. Et par av aktivitetene er tilsluttet Søndagsskoleforbundet.

Menighetenes visjon og satsingsområder 

Menigheten slutter seg til Den norske kirkes visjon "Mer himmel på jord", og har som motto «Moland menighet – en plass for alle». Menighetsrådets satsingsområder er barn, unge og familiearbeid, et mangfold av aktiviteter og uttrykk, og god variasjon i gudstjenestelivet. Menigheten ønsker å være et inkluderende fellesskap med rom for mennesker i alle aldersgrupper og med ulike meninger, basert på respekt for hverandre.

Tiltak 

Moland menighet har mange aktiviteter knyttet til trosopplæring og konfirmantarbeid. Hvert år deltar menighetens konfirmanter på sommerleiren «Skjærgårds Music&Mission» på Risøya. «Supertorsdag» er et tilbud spesielt beregnet på småbarnsfamilier. Menigheten samarbeider også tett med Dalen Misjonshus om flere aktiviteter innen barne- og ungdomsarbeid, blant annet «Etter skoletid» annenhver torsdag og ungdomsklubben NUF (Normisjons Ungdomsforening).  Det er også et variert musikk- og konserttilbud, ikke minst om sommeren. Påskemorgengudstjeneste har i en årrekke vært feiret med en gudstjeneste ute ved Kalvesund festning, med soloppgangen som et vakkert alter i bakgrunnen. Diakoniutvalget står for flere diakonale tiltak, og en mannsgruppe møtes jevnlig i Stokken kirkesenter, der det også arrangeres quiz- og temakvelder. Menigheten har dessuten flere misjonsforeninger og en bønnegruppe i Stokken kirke.

Gudstjenestelivet

Menigheten har gudstjeneste i en av de tre kirkene søndag formiddag, og ønsker at medlemmene skal bevege seg over de gamle soknegrensene. Vanligvis er det to familiegudstjenester i måneden, ofte i forbindelse med trosopplæringstiltak. En gang i måneden er det kveldsgudstjeneste med ulik profil, og to ganger i semesteret arrangeres temagudstjeneste eller «Messe for alle» på Dalen misjonshus sammen med Normisjon. Ofte er det kirkekaffe eller kveldsmat etter gudstjenestene, noe som er et populært tiltak.

 

For øvrig

Soknepresten er del av soknets turnus med tanke på gudstjenester, begravelser og andre kirkelige handlinger. Prestene i Moland og Tromøy deler turnus for kirkelige handlinger i ferietiden. Turnusordningen er under evaluering. For øvrig er det er et godt kollegafellesskap blant prestene i Arendal prosti, og prosten samler jevnlig prestene til konvent og faglige samtaler. Det er også et godt utviklet samarbeid mellom kirkeverge og prost, og faste samlinger mellom de ansatte i begge arbeidsgiverlinjer. 

Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Det benyttes bokmål i liturgier og salmer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre prestetjenesten i samsvar med tjenesteordning for prester i Den norske kirke og Moland menighets visjon og strategi- og handlingsplan.
 • Lede prestetjenesten i soknet
 • Bidra til samarbeid mellom ansatte og frivillige medarbeidere
 • Lede gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med organist, menighetspedagog og kapellan
 • Bidra til utvikling av ungdomsarbeid, unge-voksne og familiearbeid sammen med ansatte og frivillige

Kvalifikasjoner

 • cand.theol./profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper

 • vilje og evne til å skape gode relasjoner og samarbeid med stab, råd og frivillige
 • ha hjerte for barn og unge
 • god formidlingsevne
 • selvstendig og strukturert med gjennomføringskraft
 • fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Lønn som sokneprest i stillingskode 1555
 • Etter- og videreutdanning
 • Godtgjørelser etter gjeldende satser
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Arbeidsveiledning (ABV) 

 

Moland sokn ligger i Arendal kommune, 10 km øst for Arendal sentrum, og ble i 2018 slått sammen av tre tidligere sokn, Stokken, Austre Moland og Flosta. Med sine 45.000 innbyggere, har bykommunen Arendal mange kvaliteter: et variert og godt næringsliv med mange spennende arbeidsplasser, et rikt kulturliv, gode oppvekstmiljøer, godt klima og mange attraksjoner. Kommunen grenser til Grimstad, Froland og Tvedestrand.

Moland sokn har ganske tett befolkning på Saltrød og Eydehavn hvor Stokken kirke er. Flosta ligger ved kysten og tradisjonelt har det vært mange sjøfolk der. Austre Moland er landbruks- og friluftsområde i Arendal og spredt befolket, men med noen større byggefelt. Det er mange barnehager, 4 barneskoler og en stor ungdomsskole i soknet. Stokken kirke ligger i nærheten av Stuenes ungdomsskole og der gjennomføres den felles konfirmantundervisningen.

Moland sokn har tre gudstjenestesteder: Stokken kirke, Austre Moland kirke og Flosta kirke, alle eldre trekirker. Stokken kirke har et funksjonelt tilbygg, Flosta kirke har menighetssal og Austre Moland har en kirkestue rett ved kirken.

Menighetskontoret ligger ved torvet på Eydehavn, hvor Frivilligsentralen også holder til.

Prostiet
Prostiet er inndelt i 7 sokn fordelt på de to fellesrådsdistriktene Arendal og Froland. 14 prester er tilsatt i prostiet, innbefattet to fengselsprester. I prostiet er det gode samarbeidsforhold og prestene møtes jevnlig til fagdager og andre samlinger under ledelse av prosten. I ferietid deler prestene i Moland og Tromøy sokn turnus for gravferder og vielser i «sone øst». 

Les mer om Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Ta gjerne kontakt med Moland menighet direkte. Kontaktinfo til de ansatte og MR-ledere står på nettsiden, www.moland.menighet.no.

 

Kontaktinformasjon:

Bjarne Nordhagen
Personasjef
 E-post:bn576@kirken.no
 
Jorunn Raddum
Prost
 E-post:jorunn.raddum@agderkirken.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nesgata 13, 4810 Eydehavn
Publisert 2023-11-27
Søknadsfrist 2023-12-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger