Girkodulka ja kulturráđđeaddi Guovdageainnu báhppasuohkanis – Kirketolk/kulturrrådgiver i Kautokeino sokn

Sis-Finnmárkku proavássuohkan, Norgga girku, Davvi-Hålogalándda Bismmagoddi - Indre Finnmark prosti/Nord-Hålogaland bispedømme.

Bismagoddi nanne sámi girkolaš giellabarggu ja girkoeallima Sis-Finnmárkku proavássuohkanis. Lea rabas 100 % virgi girkodulkan ja kulturráđđeaddin Guovdageainnu báhppasuohkanis.

Virggi bálvalusbáiki lea Guovdageainnu báhppasuohkan ja Sis-Finnmárkku proavásgoddi lea bálvalusguovlu. Dat gii virgáduvvo, sáhttá dárbbu mielde maiddái doaimmahit bálvalusa olggobeale proavássuohkana.

Guovdageaidnu gullá sámegiela hálddašanguvlui.

Virggis leat guokte oasi, váldobargu lea girkodulkan báhppabálvalussii ja mielde eará doaimmain ipmilbálvalusas ja girkolaš meanuin, leat mielde institušuvnnain, ruovttuin rihppašeamis, buhcciidoahppaladdamis ja dulkan čoahkkimiin searvegottis ja searvegodderáđis.

Dat gii virgáduvvo lea maiddái ráđđeaddin proavásgotti báhpaide háhkat áddejumi sámi kultuvrii, gillii ja kultureallimii. Mii ohcat olbmo geas leat návccat ja dáhttu bargat ulbmiliid mielde nannet sámi girkoeallima ja leat veahkkin báhpaid bargguin báhppasuohkanis.

Girkodulka veahkeha maiddái proavvása ja bismma go sudnos lea bálvalus báhppasuohkanis.

Girkodulka sáhtta geatnegahttot bargat eará bargguid suohkanbáhpa ovddasvástádussuorggis, ovdamearkka dihte jorgalit reivviid ja dakkáriid.

Dulkon sáhttá leat dárogielas sámegillii dahje sámegielas dárogillii, báhpa giellamáhtu vuođul.

Gáibiduvvo dohkálaš politiijaduođaštus (mánnáfuolladuođaštus) ovdal álgá virgái.

Mii bivdit almmuhit referánssaid ohcamušas.

 

Vi ønsker å styrke det samiskkirkelige språkarbeidet og samisk kirkeliv i Indre Finnmark prosti og har ledig en 100% stilling som kirketolk og kulturrådgiver i Kautokeino sokn, Indre Finnmark prosti.

Stillingen har Kautokeino som særskilt tjenestested og Indre Finnmark prosti som tjenestedistrikt.
Den som tilsettes kan ved behov også gjøre tjeneste utenfor prostiet.

Kautokeino er innenfor forvaltningsområdet for samiske språk.

Stillingen er todelt, hoveddelen er knyttet til å bistå prestetjenesten med tolking og andre oppgaver ved gudstjenester og kirkelige handlinger, ved institusjonsbesøk, nattverd i hjemmene, sykebesøk og i møter med menigheten og menighetsrådet.

I tillegg vil den som tilsettes gå inn i en rådgiver-rolle overfor alle prestene i prostiet for å bidra til en utvidet forståelse av samisk kultur, språk og kirkeliv. Vi ser etter en person som har evne og vilje til å arbeide målrettet med å styrke samisk kirkeliv og være en bidragsyter overfor prestene og deres arbeid i soknet.

Kirketolken bistår også prosten og biskopen når disse har tjeneste i soknet.

Kirketolken kan bli pålagt andre oppgaver innen sokneprestens ansvarsområde, så som oversettelse av brev o.l.

Avhengig av prestens språkkunnskaper vil tolking noen ganger være fra norsk til samisk, andre ganger fra samisk til norsk

Det må fremlegges tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) før tiltredelse.

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver/Barggut

 • Dulkot girkolaš meanuin
 • Eará gullevaš bargu girku ovddasvástádusa siskkobealde
 • Leat doarjjan báhppabálvalussii sámi kultuvrra, giela ja servodateallima oktavuođas
 • Veahkehit nannet sámi girkolaš giellabarggu ja girkolaš kultuvrra
 • Tolking ved kirkelige handlinger
 • Andre relaterte oppgaver innenfor kirkens ansvarsområdet
 • En støtte for prestetjenesten om samisk kultur, språk og kirkeliv.
 • Bidra til styrking av samiskkirkelig språkarbeid og kirkelig kultur.

Kvalifikasjoner/Gelbbolašvuohta

 •  Bachelordási alitoahppu sámegielas, dulkaoahppu dahje duođaštuvvon bargoduogáš dulkomis
 • Ferte bures dovdat sámi kultuvrra ja girkoeallima
 • Gáibiduvvo Norgga girku miellahttovuohta
 • Persovnnalaš ja fágalaš attáldagat deattuhuvvojit
 • Lea sávahahtti ahte lea biilakoarta klasse B ja biila
 • Vi søker en person med enten høyere utdanning på bachelornivå med samisk, tolkeutdanning eller bekreftet arbeidserfaring innen tolking.
 • God kjennskap til samisk kultur og kirkeliv
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Personlige egenskaper/Persovnnalaš dáiddut 

 •  Máhttit bargat struktuvrralaččat ja plána mielde
 • Inkluderejeaddji ja hállu áŋgiruššat barggus
 • Buorre njálmmálaš ja čálalaš ovdanbuktinmáhttu
 • Evne til å arbeide strukturert og planmessig
 • Inkluderende holdning og stå på vilje
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne 

Vi tilbyr/Mii fállat 

 • Virggi bálká lea virgekoda 1408 vuosttaškonsuleanta dahje 1363 seniorkonsuleanta
 • Virgáibidjan lea gustovaš eavttuid vuođul
 • Penšuvdnaortnet Stáhta Penšunkássas
 • Stillingen avlønnes i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1363 seniorkonsulent.
 • Tilsetting skjer på de til enhver tid gjeldende vilkår.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse

Virgáibidjan dahkkojuvvo gustovaš eavttuid vuođul. Dat gii biddjo virgái ferte čuovvut rievdadusaid lágain, tariffašiehtadusain, njuolggadusain jna.

Guovdageaidnu lea oassin Davvi-Romssa ja Finnmárkku doaibmabidjoortnegis, mii mearkkaša sierra vearronjuolggadusat ja oahppaloana sihkkun. Geahča www.tiltakssonen.net gustovaš njuolggadusaid. 

TIlsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Kautokeino omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.net for å finne ut hvilke regler som gjelder.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv.

Indre Finnmark prosti består av 5 sokn og fellesråd:
Karasjok/Kárášjohka, Kautokeino/Guovdageaidnu, Nesseby/Unjárga, Porsanger/Porsáŋgu og Tana/Deeanu

 

Kontaktinformasjon:

Audun Sæbø
Personalsjef
 
Egil Lønmo
Prost/Proavás
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kautokeino kirke, Goahtedievva 2, 9520 Kautokeino
Publisert 2023-09-15
Søknadsfrist 2023-10-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger