Prost i Nord-Troms prosti

Nord-Troms prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Det er ledig stilling som prost i Nord-Troms prosti og vi søker en samlende folkekirkeprost som kan ivareta alle i prostiet. 

Nord-Troms prosti omfatter kommunene Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord og Lyngen og har en vakker natur som innbyr til variert friluftsliv både sommer og vinter. Her er nærhet til turterreng, gode muligheter for jakt og fiske og flotte fjell for toppturer.

Samisk og kvensk kultur er i store deler av prostiet en viktig del av identiteten til både folk og sted. Vi søker en prost som vil utvikle prestetjenesten med dette som utgangspunkt.

Kirke- og gudstjenestelivet i prostiet har fra gammelt av vært preget av den luthersk-læstadianske menighet (Lyngenretninga).  Tradisjonelt har den læstadianske delen hatt en sterk gudstjenestelojalitet og et klart syn på embetet og sakramentene. Flere av soknene i Nord-Troms har en gudstjenesteordning som er videreutviklet fra ordningen av 1920. Folkerkirka i Nord-Troms lever i spenningen mellom det tradisjonelle og det nye. Prosten må ha vilje og evne til å samarbeide med de ulike gruppene i kirkeliv og menighet.

Prostiet har i dag 8 prestestillinger inkludert prost. Prostekontoret er lokalisert i Nordreisa sammen med menighetskontoret for Nordreisa sokn. 
Sekretæren ved menighetskontoret er administrativ hjelper for prosten i 20 % stilling

Prosten leder prestetjenesten i prostiet, bistår biskopen i dennes tjenesteutøvelse, gjør selv tjeneste som menighetsprest slik biskopen fastsetter og utfører for øvrig de gjøremål som ligger til prostestillingen. 

Til stillingen søkes en samarbeidsvillig og endringsorientert prost med lederkompetanse og ledererfaring. I tillegg til teologiske fagkunnskaper og presteerfaring kreves det kunnskap om Den norske kirkes organisering. Søkeren bør trives med en bred folkelig kontakt både ved dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelser. Kjennskap til landsdelen og til kvensk og samisk kultur er en fordel.

Det vil bli lagt vekt på flerkulturell kompetanse, tillitsskapende evner og tydelighet.

Nord-Hålogaland bispedømme er opptatt av mangfold blant våre ledere og mener dette styrker oss i vårt oppdrag.
Vi oppfordrer kvinner til å søke på stillinger hos oss!

Det må fremlegges tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) før tiltredelse.

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver i medhold av tjenesteordning for proster

Kvalifikasjoner

 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • God evne til tverrfaglig samarbeid og teambygging.
 • Evne til å Inspirere andre
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes etter stillingskode 0933 Prost
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år
 • Opplæring i samisk og kvensk språk og kultur
 • Arbeidsveiledning
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge

Nord-Troms omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler, regler om barnetrygd, nedskrivning av studielån, gratis barnehage etc. Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv.

Nord Troms prosti består av 6 sokn og fellesråd:
Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord og Lyngen.

 

Kontaktinformasjon:

Olav Øygard
Biskop
 
Anne Skoglund
Stiftsdirektør
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lundevegen 3, 9151 Storslett
Publisert 2023-09-12
Søknadsfrist 2023-10-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger