Kapellan i Arendal prosti med Barbu sokn som tjenestested

Den norske kirke, Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Menighetens profil
Barbu menighet er en aktiv menighet med et variert arbeid. Det er mange aktive, frivillige tilknyttet menighetens arbeid. Mye av barne- og ungdomsarbeidet er tilknyttet Norges KFUK-KFUM. 
Menigheten har i tillegg til den ledige stillingen en stab bestående av sokneprest, diakon, organist, trosopplærer, ungdomsarbeider, kirketjener og menighetssekretær som arbeider nært sammen. 
Det er to offentlige og kombinerte barne- og ungdomsskoler i soknet. I tillegg ligger Steinerskolen i soknet. Samarbeidet med skolene er godt. 
I tillegg til gudstjenester brukes kirken en god del til ulike konserter. Menigheten har flere kor ledet av organisten og frivillige.  

Menighetens satsingsområder

Barbu menighet har gjennom langsiktig og strategisk arbeid skapt møteplasser for mennesker i alle aldre, i spennet fra babysang til formiddagstreff for voksne. Det er blant annet morgensang en dag i uken og jevnlig andakter på to sykehjem. 
Menigheten har barn og unge som satsingsområde, og har et variert barne- og ungdomsarbeid. Trosopplæringen er forankret i gudstjenestene og menighetens eksisterende aktiviteter. Kapellanen har hovedansvaret for konfirmantarbeidet (årskull ca. 40).

Gudstjenestelivet 
Menigheten har gudstjeneste hver søn- og helligdag og det er jevnlige familie- og ungdomsgudstjenester. Det er et aktivt gudstjenesteliv og mange frivillige bidrar inn i gudstjenesten. Det gjelder også menighetens kor og arbeid for øvrig. Vi ønsker å skape et variert gudstjenesteliv med et inkluderende fellesskap. 
Kapellanen tar del i soknets turnus med tanke på gudstjenester, begravelser og andre kirkelige handlinger. Prestene i Trefoldighet, Barbu og Froland deler turnus for kirkelige handlinger i ferietiden. Det er et godt fellesskap og samarbeid mellom prostiets prester, og prosten har jevnlige samlinger med prestene.

For øvrig

Den som blir tilsatt må rette seg etter: - endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn - alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette. 

 

Arbeidsoppgaver

 • videreutvikle trosopplæringsarbeidet for alle døpte, særlig i aldersgruppen 11-18 år
 • hovedansvarlig for konfirmantarbeidet
 • bidra til samarbeide med ansatte og frivillige medarbeidere
 • medvirke til gode relasjoner, samhandling og trivsel

Kvalifikasjoner

 • cand.theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper

 • kontaktskapende
 • god formidlingsevne særlig overfor barn og unge
 • evne til å inkludere unge familier i menigheten
 • evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr

 • lønn som kapellan i stillingskode 0922
 • etter- og vidererutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • arbeidsveiledning (ABV)

 

Barbu sokn tilhører Arendal prosti, med pr. i dag ca. 5200 medlemmer. Det er én kirke i soknet, bygget i 1880 i nygotisk stil, vakkert beliggende med utsikt rett ut mot Galtesund. 

Menigheten eier et stort, fint og nylig oppusset menighetshus som brukes til interne aktiviteter og utleie. Her ligger også menighetskontoret, med gode fasiliteter for den kirkelige stab.

Menigheten eier og driver også Nyli barnehage, som ligger like ved, og er en del av Barbu menighetssenter.

 

Kontaktinformasjon:

Bjarne Nordhagen
Personasjef
 E-post:bn576@kirken.no
 
Jorun Raddum
Prost
 E-post:Jorunn.Raddum@agderkirken.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nyli Terrasse 4, 4844 Arendal
Publisert 2023-09-08
Søknadsfrist 2023-10-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger