Prest under utdanning i Harstad sokn

Trondenes prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Det er ledig stilling som prest under utdanning(PUU) med tjeneste i Harstad sokn. Stillingen har Harstad sokn som særskilt tjenestested og Trondenes prosti som tjenestedistrikt.

Stillingen er fast og lyses ut som en rekrutteringsstilling innenfor ordningen Prest under utdanning. I stillingen er det satt av tid til studier, normalt 40%. Du kan søke på stillingen hvis du med inntil 120 studiepoeng vil oppfylle kvalifikasjonskravene for menighetsprester. I stillingen gis det inntil 4 år for å fullføre studiene.

Ved tilsetting utarbeider du sammen med arbeidsgiver og studiested en individuell plan for studieprogresjon og arbeidsmengde.  

Underveis i studiet følger du programmet for Veien til vigsling (VTV) og får i tillegg oppfølging av en personlig mentor. Ved fullført studieløp og VTV er du kvalifisert til å bli vigslet til tjeneste som kapellan i Harstad sokn.

Etter fullførte studier lønnes stillingen etter vilkår i gjeldende tariffavtale for den aktuelle stillingstypen. Det vil normalt være 2 års bindingstid etter studieperioden. 

Dersom du ønsker å søke stillingen, må du kontakte en utdanningsinstitusjon for å få en bekreftelse på at du er kvalifisert til opptak på aktuelle studier. Du som søker stillingen oppfordres til å skissere et konkret studieløp som en del av søknaden.  Les mer om ordningen Prest under utdanning på kirken.no, eller ta kontakt med oss om du har spørsmål. 

Den ledige stillingen har Harstad sokn som særskilt tjenestested og Trondenes prosti som tjenestedistrikt. 7 sokn inngår i planleggingsområdet «Trondenes Nord», som sammen sørger for at soknenes kirkelige tjenester har prestedekning. Menighetens kontor er samlokalisert med fellesrådets stab, prosten samt to andre menigheter i Harstad. Harstad sokn betjenes av sokneprest, PUU, diakon, kirketjener og kantor. Menigheten samarbeider tett med de to andre bymenighetene, Trondenes og Kanebogen. Dermed vil den som tilsettes utføre en del arbeid på tvers av disse soknegrensene.

Stillingen vil ha hovedansvar for barne- og ungdomsarbeidet inkl. konfirmantarbeidet i menigheten, vil være engasjert i felles trosopplæringstiltak for menighetene i Harstad, samt delta i konfirmantarbeidet i Trondenes menighet.

Antall gravferder i dette området er om lag 150 i året. I Harstads 3 bymenigheter til sammen døpes det årlig rundt 120, konfirmeres omtrent like mange og vies ca. 30. I soknet er det 3 syke- og aldersinstitusjoner. Innenfor Harstad sokn ligger det flere barnehager, en barneskole, en ungdomsskole og en videregående skole. I tillegg har UiT/Norges Arktiske Universitet campus der.

Harstad kirke er en av Norges første arbeidskirker fra 1958. Kirkas utforming samt dens gunstige plassering nær sentrum gjør den til en populær og mye brukt kirke. Menigheten arbeider ut fra en visjon om at Harstad kirke skal være et åpent møtested for å bli kjent med Gud, hverandre og oss selv, hvor alle mennesker og hele mennesket blir sett og verdsatt. I menighetens allsidige satsning gjenspeiles visjonen eksempelvis gjennom prosjektet «Harstad kirke som Sjømannskirke» som hvert år gjennomføres under Festspillene i Nord-Norge. Menigheten har et sterkt fokus på trosopplæring, og deltar aktivt i byens økumeniske samarbeid.

Kvinner oppfordres til å søke.

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest jfr. politiregisterloven)

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprest

Kvalifikasjoner

 • Kandidat som med 120 stp kan oppnå cand.theol/kvalifikasjonskravene i tjenesteordning for menighetsprester §3. 
 • Søkere som har rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet, eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.theol kan søke stillingen og tilsettes på ordinære vilkår
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse  vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil

Personlige egenskaper

 • Ha evne til å inspirere og motivere.
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Kan kommunisere godt med barn og unge
 • Evne til å engasjere seg i menighetens liv og utvikling
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Vi søker etter en prest med interesse for trosopplæring
 • Bidra inn i prostifellesskapet

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som 0950 prestevikar
 • Ved ansettelse som PUU vil normalt 40% av arbeidstiden gjennom perioden bli benyttet til studier
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Det som tilsettes får en mentor.
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge

 

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv.

Trondenes prosti består av:
13 sokn: Trondenes, Harstad, Kanebogen, Sandtorg, Vågsfjord, Kvæfjord, Ibestad, Andørja, Gratangen, Tovik, Astafjord og Tjeldsund.
5 fellesråd: Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Gratangen og Tjeldsund.

Se også lokale nettsider.

Vi foretrekker elektronisk søknad.
Se www.kirken.no/nord-haalogaland
For informasjon 77 60 39 60.

 

Kontaktinformasjon:

Arne Håkonseth
Prost
 E-post:abh@kiha.no
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 E-post:an887@kirken.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Harstad kirke, 9405 Harstad
Publisert 2023-05-10
Søknadsfrist 2023-05-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger