Sokneprest i Trondheim - Byåsen sokn i Strinda, Heimdal og Byåsen prosti

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Prest i aktiv bymenighet - "et møtested mellom himmel og jord"
 
Byåsen er en stor menighet vest i Trondheim. Soknet har en kirke, Byåsen kirke, en arbeidskirke innviet i 1974. I 2004 gjennomgikk kirken en omfattende rehabilitering som har gjort den både til et flott gudstjenestelokale og til en god ramme for barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Her holder også et stort og bredt sammensatt arbeidsfellesskap hus: Tre menighetsprester (sokneprest og to kapellaner), diakon, kateket, to menighetspedagoger, daglig leder, kirketjener og kantor. Det er et godt, kreativt arbeidsmiljø blant de ansatte, og mange flotte frivillige er involvert i det meste som skjer i menigheten.
 
Byåsen menighet driver et rikt barne- og ungdomsarbeid. I 2022 er det 175 konfirmanter og et stort felleskap av ungdomsledere. Det er godt samarbeid med de fire barneskolene, de to ungdomsskolene og den videregående skolen i bydelen. Menigheten har også et utstrakt samarbeid med andre aktører i nærmiljøet, og det satses mye på frivillighet.
 
Byåsen menighet har visjon å være «et møtested mellom himmel og jord» og har tilbud for alle alderstrinn, barn, ungdom, voksne og eldre. Menighetslivet er variert og mangfoldig; her venter mange spennende muligheter for en nysgjerrig prest. Det legges også stor vekt på møtet med den enkelte. Både menighetsråd og stab ønsker å tenke nytt for å nå ut med kirkens budskap. I dette bidrar prestene med veiledning og undervisning av frivillige og ansatte medarbeidere.
 
Prestene i Byåsen deler søndagsgudstjenestene jevnt mellom seg, men andre aktivitetsoppgaver gjør at en del kvelds- og helgearbeid må påregnes. I gudstjenestelivet legges vekt på variasjon i uttrykk og teamarbeid med både frivillige og ansatte.  
 
14100 medlemmer av folkekirken utgjør omlag 65 prosent av befolkningen i soknet. Byåsen sokn tilhører Kirkelig fellesråd i Trondheim, og det er utstrakt samarbeid både i fellesrådet og prostiet, på tvers av soknegrenser og bydeler.
 
Som sokneprest blir du også del av et stort og inspirerende felleskap i Strinda, Heimdal og Byåsen. Prostiet dekker et område med omlag 175.000 av Trondheims innbyggere. Det har 13 sokn og 29 prester, og det gir et mangfoldig og robust prestekollegium, som innbyr til utveksling og gode relasjoner. Hele prostiet er tjenesteområde, og selv om tjenestestedet fremdeles definerer mesteparten av arbeidstiden, bidrar det store kollegiet til gode ordninger for fordeling av oppgaver og støtte ved vakanser eller permisjoner.
 
Prestene samles en gang i måneden til prestesamlinger, og i tillegg er det ukentlig pastoralforening, fagdager sammen med Fellesrådet (KFiT) og Domprostiet, samt en del fagstøtte fra bispekontoret som også ligger i byen. Trondheim er, med Nidarosdomen sentralt plassert, et senter i Den norske kirke, og det regionale kirkelig arbeid i og rundt bispedømmet er utforskende og variert.
 
For mer informasjon: Se hjemmesidene til Trondheim kommune, Trondheim kirkelige fellesråd, Byåsen menighet og Nidaros bispedømme.

 

Arbeidsoppgaver

Presten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet. 

Kvalifikasjoner

Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest".
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en prest som er:
- kontaktskapende evner som bidrar til gode samarbeidsforhold, trivsel og engasjement
- vil jobbe i fellesskap med ansatte og frivillige medarbeidere
- selvstendig, kan være fleksibel, og arbeider strukturert
- trygg på egen rolle og har plass til andre 

Vi tilbyr


Stillingen er plassert i kode 1555 Sokneprest
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.

Bispedømmet søker å realisere Den norske kirkes visjons gjennom å styrke vår arbeidskultur og fremstå som Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig både innad og utad.

Bispedømmet ønsker balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

 

Kontaktinformasjon:

Tom Elvebakk
personalsjef
 E-post:te663@kirken.no
 
Håkon Olaussen
prost
 E-post:ho585@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Byåsen kirke, Selsbakklia 7, 7027 Trondheim
Publisert 2023-03-17
Søknadsfrist 2023-04-04
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger