Sokneprest i Byneset og Leinstrand (Trondheim) - Strinda, Byåsen og Heimdal prosti

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Bygdeprest i byen!

Byneset og Leinstrand var to sokn som ganske nylig er blitt til ett. Soknet består av to bygder med hver sin kirke og utgjør en del av Trondheim kommune, der jordbruk og bygdekultur står sterkt. Kirken har en solid og naturlig posisjon i bygda, med omfattende samarbeid med skoler, barnehager, lag og foreninger. Her trengs en ny medarbeider og relasjonsbygger i viktig presterolle!

Byneset og Leinstrand sokn tilhører Kirkelige fellesråd i Trondheim, og det er godt samarbeid både i fellesrådet og prostiet, på tvers av soknegrenser og bydeler. Soknepresten inngår i en fleksibel, stabil og erfaren stab, som har gode erfaringer med å arbeide sammen og på tvers av faggrupper: Menighetspedagog, diakonimedarbeider, kantor og menighetsforvalter/daglig leder sitter sammen med presten i fine lokaler i Heimdal sentrum, og deler kontorer med ansatte i Heimdal menighet.

Noen nøkkeltall: 65 gudstjenester, 40 dåp, 30 gravferder og et dusin vielser. Siden soknet er eneprestegjeld, legges gudstjenesteplan og tjenesteuker opp i samarbeid med prostiprest slik at det blir tilstrekkelig avlastning. Det var 58 konfirmanter i fjor, noe som utgjør nesten 90 prosent av de døpte og er en sentral del av sokneprestens arbeid og ansvar.

Byneset og Leinstrand har to spesielle kirker og et kapell. Byneset kirke er en romansk steinkirke fra middelalderen, oppført ca.1160-80. Trolig har samme steinhuggere jobbet både på Nidarosdomen og Byneset kirke. Leinstrand kirke er fra 1673 med tilbygg og restaureringer fra senere perioder. Både kirkebyggene og andre lokaler huser et variert arbeid, preget av rikholdig musikk- og kulturliv, mye frivillighet og variert samhandling i folkekirken. Menigheten har onsdagsklubb og gårdsklubb, ungdomsklubb og speidere. Det er også et omfattende diakonalt arbeid med mange faste møtepunkter, der ettermiddagstreff på sykehjemmene og "middag og musikk" på Esp bedehus står sentralt. Menighetslivet foregår i et bygdesamfunn med høyt folkekirkelig engasjement blant frivillige og samarbeidspartnere fra mange sammenhenger.

Som sokneprest blir du del av et stort kollegium i Strinda, Heimdal og Byåsen. Prostiet har 13 sokn og 28 prester, som byr på et mangfoldig og robust prestekollegium, og innbyr til samarbeid og gode relasjoner. Hele prostiet er tjenesteområde, og selv om tjenestestedet fremdeles definerer mesteparten av arbeidstiden, bidrar det store kollegiet til gode ordninger for fordeling av oppgaver og støtte ved vakanser eller permisjoner.

Prestene samles en gang i måneden til prestesamlinger, og i tillegg er det ukentlig pastoralforening, fagdager sammen med Fellesrådet (KFiT) og Domprostiet, samt en del fagstøtte fra bispekontoret som også ligger i byen. Trondheim er, med Nidarosdomen sentralt plassert, et senter i Den norske kirke, og det regionale kirkelig arbeid i og rundt bispedømmet er utforskende og variert.

For mer informasjon: Se hjemmesidene til Trondheim kommune, Trondheim kirkelige fellesråd, Byneset og Leinstrand menighet og Nidaros bispedømme. 

 

Arbeidsoppgaver

Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester. 
Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet.

Kvalifikasjoner
-Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest".
-Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Personlige egenskaper
Vi søker etter:
- en prest som finner seg til rette i et levende bygdesamfunn der folkekirken er en viktig medspiller
- en medarbeider som har engasjement for arbeidet med barn, unge og barnefamilier.
- en god kollega som har sansen for at det er mange forskjellige arbeidsoppgaver i en menighet
 
Vi tilbyr

- Stillingen er plassert i kode 1555 Sokneprest 
- Medlemskap i Statens pensjonskasse
- Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.
 
Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.
 
Bispedømmet søker å realisere Den norske kirkes visjons gjennom å styrke vår arbeidskultur og fremstå som Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig både innad og utad.

 

Bispedømmet ønsker balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

 

Kontaktinformasjon:

Tom Elvebakk
personalsjef
 90793950
 te663@kirken.no
 
Håkon Olaussen
prost
 90093275
 ho585@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal
Publisert 2023-01-09
Søknadsfrist 2023-01-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger