Sokneprest i Lyngen sokn

Nord Troms prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Nord-Troms er et ubestridelig vakkert og unikt område.
Vi har nå ledig stilling som sokneprest i Lyngen sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.

Stillingen har Lyngen sokn som særskilt tjenestested og Nord-Troms prosti som tjenestedistrikt.
Lyngen sokn omfatter Lyngen kommune der Lyngsalpene strekker seg fra havet og ofte over 1000 meters høyde. Med sine breer, topper og daler byr området på fantastiske muligheter for friluftsliv både sommer og vinter.

Kommunen har ca 2800 innbyggere, ca 825 bor i kommunesenteret på Lyngseidet. Næringslivet består vesentlig av jordbruk, fiskeri, industri handel og turisme, samt offentlig virksomhet. I tilknytning til kommunesentret finnes skole og barnehage. Reiseavstanden med bil/ferje til Tromsø er ca 70 km.
Se gjerne kommunens hjemmesiden: Lyngen kommune 

Sentralt på Lyngseidet ligger både Lyngen kirke og prestegården. Vakre Lyngen kirke er en gammel korskirke i tømmer fra 1775. I tillegg er det 4 andre prekensteder; Nord-Lenangen menighetshus, Lenangsøyra kapell, Selnes kapell og Furuflaten. Det er god kirkesøkning i menigheten. Det er jevnlig gudstjenester på Lyngstunet og Nord-Lenangen omsorgssenter.
Årlig er det ca 30 dåp, omlag 25 konfirmanter og 35 begravelser og 8 vielser.

Sammen med Storfjord sokn utgjør Lyngen et arbeidsområde i prostiet som samhandler om kirkelige handlinger.
Prestene i prostiet møtes jevnlig ca. 1 gang pr. måned til sosialt, faglig og åndelig fellesskap.

Menighetshuset ligger ved Lyngen kirke og rommer kontorer for kirkestaben og brukes ellers til møtevirksomhet, trosopplæring m.v.
Staben har et arbeidsmiljø preget av samarbeid og gjensidig støtte. Foruten soknepresten består staben av kirkeverge, sekretær, kirketjener/graver, organist, menighetspedagog og renholder, alle deltidsstillinger.

Den luthersk-læstadianske menighet har fra gammelt av preget store deler av menighetslivet i Lyngen. Menighetsrådet har representanter fra to ulike lister. Det avholdes jevnlig forsamlinger og om sommeren to kirkestevner.

Soknepresten må ha vilje og evne til å samarbeide med alle de ulike gruppene i kirkeliv og menighet.

Søkeren bør trives med en bred folkelig kontakt både ved dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelser. Lyngen sokn har sammen med de andre soknene i Nord-Troms en gudstjenesteordning som er videreutviklet fra ordningen av 1920.

Trosopplæringen i Lyngen gir tilbud til ulike aldersgrupper. Presten er med i trosopplæringutvalget og er med å utvikle tilbudene til de unge mellom 0-18 år i menigheten. Pr. i dag har vi Knøttegruppe (0-6 år), Juniorgruppen (7-12 år), Ungdomsforum (13-18 år) og Kirkeklubben som er et diakonalt tilbud for utviklingshemmede.

Det er viktig at den nye soknepresten fortsetter arbeidet med å integrere utviklingshemmede og trosopplæringen i gudstjenestelivet i samarbeid med menighetsarbeideren.

OVF-eide Lyngen prestegård fra 1920 ligger vakkert til ikke langt fra Lyngen kirke og videreføres som rekrutteringsbolig. Denne er for tiden under renovering og presten har derfor siste tiden bodd i leid bolig.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest ( barneomsorgsattest jfr. politiregisterloven).

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • Den som blir ansatt må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år
 • Arbeidsgiver er behjelpelig med bolig 
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar i mot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Lyngen omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler, regler om barnetrygd og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.net for å finne ut hvilke regler som gjelder.

 

Kontaktinformasjon:

Svenn A Nielsen
Prost
 92673399
 SN665@kirken.no
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
 an887@kirken.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 9060 Lyngseidet
Publisert 2022-12-23
Søknadsfrist 2023-01-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger