Kapellan i Alta sokn og Talvik sokn

Alta prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vil du være kapellan i en aktiv bymenighet i Finnmark?

Vi har ledig stilling som kapellan i Alta, og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Alta sokn og Talvik sokn som særskilt tjenestested og Alta prosti som tjenestedistrikt.

Alta menighet sin visjon er Nær Gud, nær mennesker. Vi vil være rause – vise omsorg – bringe håp. Vi har et ønske om at menigheten skal være Guds utstrakte hånd i Alta, et sted hvor alle kan føle seg inkludert og sett. 

Alta og Talvik sokn har en stab på 19 ansatte, og samarbeid er høyt verdsatt. Det er 6 prestestillinger i de to soknene, inkludert prosten, og vi jobber tett sammen med de øvrige ansatte. Kontorlokalene våre finner du i underetasjen i Nordlyskatedralen Alta kirke, kirka i enden av gågata. Nordlyskatedralen Alta kirke er et velegnet sted for ettertanke, bønn og åndelig vekst, et diakonalt og kirkemusikalsk senter med vekt på kulturarbeid.

Kapellanen i Alta vil ha Alta sokn som sitt fokusområde og vil ha et særlig ansvar inn mot arbeid blant ungdom og unge voksne, i nært samarbeid med øvrige ansatte. Kapellanen vil også betjene Talvik sokn med gudstjenester og kirkelige handlinger. Talvik sokn består av flere bygder på begge sider av Altafjorden. Det er til sammen 11 kirkesteder i soknene. Med å betjene begge sokn får man både oppleve det aktive, travle bylivet, og det litt mer rolige bygdelivet. For oss er det viktig å være kirke der folk er, om det er midt i byen, eller om det er i den lille bygda der fjordene møtes.

Alta er en aktiv menighet hvor det skjer mye forskjellig i løpet av en uke. Med ca. 160 konfirmanter i året er konfirmantarbeidet et stort fokusområde for oss. I løpet av en uke kan man blant annet møte på KANU (sangkvelder og arbeid med psykisk utviklingshemmede), speider, babysang, småbarnssang, ungdomsmedarbeidersamlinger, Kom.Inn! Tweens og ungdomsklubb, dagtilbud for voksne over 55 år, bibeltimer og mange andre aktiviteter. For flere opplysninger om menighetens virksomhet kan du gå inn på vår hjemmeside, www.kirken.no/alta.

Vi ønsker at gudstjenestene våre skal være pulsen i det vi gjør, og at den skal romme alle som kommer, barn som voksne. Vi betjener flere institusjoner med andakter og sjelesorg. I de to soknene er det ca. 180 som døpes, 50 vielser og 140 begravelser i løpet av et år. 

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).

Vi ber om at det oppgis referanser i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Delta i menighetenes konfirmant- og trosopplæringsarbeid
 • Inngå i turnus med tjenesteuker, beredskapsperioder og institusjonsandakter 
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.theol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre
 • Gode samarbeidsevner
 • Kunne arbeide med barn og unge
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med alle ansatte og frivillige
 • Kunne videreutvikle eksisterende arbeid og ha visjoner for framtiden
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 0922 Kapellan
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Mulighet til tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år.
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år.

Alta prosti tilhører Tiltakssonen, dette gir mulighet for avskriving av studielån og lavere skatt. For ytterligere info se www.tiltakssonen.no

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv.

Alta  prosti består av:
4 sokn:  Alta, Hasvik, Loppa og Talvik 
3 fellesråd: Alta, Hasvik og Loppa

Se også lokale nettsider.

Vi foretrekker elektronisk søknad.
Se www.kirken.no/nord-haalogaland
For informasjon 77 60 39 60.

 

Kontaktinformasjon:

Øyvind Oksavik
Prost i Alta prosti
 93412337
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
 an887@kirken.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nordlyskatedralen, Markedsgata 30, 9510 Alta
Publisert 2022-09-23
Søknadsfrist 2022-10-10
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger