Sokneprest i Hønefoss- Ringerike prosti

Den norske kirke, Tunsberg bispedømme

Hønefoss menighet, med sin nye kirke fra 2017, er en menighet som kjenner på en god oppdrift i ny kirke. Staben er stor og samarbeider godt om å gjennomføre gudstjenester og å utforme nye prosjekter i kirken. Nå trenger vi ny sogneprest!

Hønefoss kirke ble vigslet i 2017 etter at gamle Hønefoss kirke brant ned 8 år tidligere. Kirken er et flott signalbygg midt i Hønefoss by, og menighetens stolthet. Den blir godt besøkt av turister som ønsker å kikke, og av mange av byens egne som kommer for å sitte ned litt eller også ta del i menighetens oppgaver. Det er 16 kontorer i kirken til prost, kirkeverge og flere av prostiets menigheter. Her er det et trivelig arbeids- og lunsjfellsskap.

Hønefoss kirke er prostikirke, og flere av prostiets arrangement legges hit. Det er godt samarbeid med et mangfoldig økumenisk miljø i distriktet. 

Hønefoss er en bymenighet på ca 8000 medlemmer. Med ny kirke merker menigheten en ny giv.  
Det er gudstjeneste hver søndag og hverdagsgudstjeneste hver onsdag.  Hver lørdag i sommermånedene er det åpen kirke med små konserter.

Menighet er en folkekirkemenighet med en trofast menighetskjerne som kommer regelmessig til gudstjeneste. I 2019 (før covid-19) var tallene for kirkelige handlinger 44 dåp, 56 konfirmanter, 9 vielser og 84 gravferder. Det er 8 større barnehager innenfor sognegrensene, 3 barneskoler, 1 ungdomsskole, 2 videregående skoler, folkehøyskole og universitet. Det er også 2 omsorgssentre i sognet.

Les mer:https://www.ringerike.kirken.no/

 

Arbeidsoppgaver

Soknepreststillingen i Hønefoss er en allsidig prestestilling, med særlig ansvar for menighetsråd, stab, barn og unge. Dette kan endres på ved endrede behov i staben.
Konkret omhandler dette:

 • Gudstjeneste i Hønefoss kirke ca hver 2. uke, og i høytider.     
 • Gravferder og vielser etter turnus i prostiet.
 • Ansvar for stabssamarbeidet.
 • Sete i menighetsrådet, og bindeledd mellom stab og menighetsråd.
 • Ansvar for konfirmantarbeidet, i samarbeid med konfirmantarbeider.
 • Ansvar for kirke-skole/barnehage samarbeidet.
 • Ansvar sammen med menighetspedagog for de frivillige som driver barne- og ungdomsarbeid.
 • Sykehjems andakter i turnus med diakon og de andre prestene.
 • Delta i enkelte trosopplæringstiltak.
 • Delta på prestesamlinger som prosten kaller inn til.
 • Delta i turnus for beredskap etter ordning for Tunsberg bispedømme.
 
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 • Teologi / Livssynsfag
 • Cand. teol. med praktikum eller tilsvarende
 • Du er en utadvendt ledertype som gir andre rom til å få ut sitt beste, forankrer dine beslutninger i stab og menighetsråd, er samlende og interessert.
 • Du er nytenkende og liker å jobbe kreativt med blant annet gudstjenestene. 
 • Gode evner til å formidle og kommunisere med barn og ungdom.
 • Gode samarbeidsevner, og evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.
 • Medlemskap i Den norske kirke.
 • Den som søker må ha førerkort og kunne disponere bil.
 
 
Vi tilbyr

Staben i Hønefoss består av sogneprest, prost, seniorprest, kantor, menighetspedagog, diakon, menighetssekretær og 2 kirketjenere. Staben har kontorer sammen og har stabsmøter hver uke.
Prostiets 13 prester møtes til samling annenhver uke. I prostiet er det mange eneprester, så kollegafellesskapet blant prestene blir prioritert. Vi møtes til teologiske og kirkelige samtaler, og for å dele aktuelle utfordringer. De siste årene har vi vært på årlig tur til faglig og hyggelig utbytte. Flere av turene har vært kombinert med felles deltidsstudier. 

Andre gode grunner:

 • Innplassering i stillingskode 1555 Sokneprest etter KAs tariffområde  
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Reiseutgifter godtgjort etter gjeldende regulativ
 • Til lønnen tilkommer særlige regulativmessige godtgjørelser
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning

 

Ringerike prosti ligger nord øst i Tunsberg bispedømme og består av Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, med til sammen 45 000 innbyggere. Prostiet består av 12 menigheter. 13 prestestillinger er knyttet til prostiet. 

 

Kontaktinformasjon:

Kristin Moen Saxegaard
prost
 95 89 36 82
 
Anne Gjertrud Fugletveit
HR-leder
 45 96 87 83
 
Sylvi Fimland
HR-senior rådgiver
 41 29 89 91
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hønefoss kirke, Kirkegata 12, 3510 Hønefoss
Publisert 2022-01-04
Søknadsfrist 2021-01-30
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger