Prost, Hadeland og Land prosti

Det er ledig stilling som prost i Hadeland og Land prosti. Hamar bispedømmes visjon er «Hellige rom for alminnelige liv». Visjonen uttrykker ønske om å holde sammen det hellige og det alminnelige. Folkekirka i Hamar bispedømme vil formidle livets og kjærlighetens Gud og formidle verdighet og håp gjennom evangeliet og Jesus Kristus. Prosten skal lede og videreutvikle prestetjenesten i prostiet, legge til rette for at visjonen kan realiseres – og i samvirke med kirkelige råd og utvalg bidra til et godt arbeidsmiljø, fellesskap og samarbeid. Prosten bistår biskopens arbeid gjennom jevnlige prostemøter. Prostestillingen innebærer 50% prost og 50% menighetsprest. Største del av menighetsprestetjenesten er lagt til Gran/Tingelstad sokn. Prosten har gode kontorforhold ved Gran kirkekontor på Jaren, sammen med tre sokneprester, to kantorer, to diakoner, trosopplærer, kontormedarbeidere og kirkeverge. Prosten har saksbehandler i 50% stilling. Prostiet består i dag av kommunene Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner. Det er i dag totalt 22 kirker i prostiet, som betjenes av 10 prester inkl. prosten. Det er diakontjeneste i kommunene Gran og Lunner. Det er tilsatte innen kirkelig undervisning i alle kommunene. Prosten avholde månedlige konventer for prestene i prostiet hvor det legges inn faglig utvikling. Den som tilsettes i stillingen må framlegge politiattest uten anmerkninger. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentlighet kan ikke påregnes. Begrunnelsen må oppgis og vil bli vurdert i hht. offentlighetslovens §25.
Arbeidsoppgaver
Lede og utvikle prestetjenesten i prostiet.
Bistå biskopens tjeneste og delta på prostemøte.
Inspirere og motivere medarbeidere og menigheter.
Sørge for den nødvendige samordning mellom prestetjenesten og de kirkelige rådenes virksomhet
50% menighetspresttjeneste.
Sete i Gran fellesråd og Lunner fellesråd.
Oppfølging av nytilsatte prester.
 
Kvalifikasjoner
Cand.theol/profesjonsstudium teologi.
Praktikum.
Lederkompetanse.
 
Personlige egenskaper
Det stilles særlige krav til prostens kompetanse og evne til lederskap, motivasjon, kompetanseutvikling av medarbeidere.
Må kunne arbeide strategisk og strukturert.
Gode administrative evner.
Må ønske å utvikle folkekirken i tråd med Hamar bispedømmes målsettinger.
Gjennomføringsevne.
Samarbeidsevne.
Det forutsettes at søkeren er motivert for fordypning og videreutvikling innen ledelse.
Beherske begge målformer
 
Vi tilbyr
Stillingen lønnes i stillingskode 0933 prost.
Medlemskap i Statens pensjonskasse.
Tjenestetelefon, skyssgodtgjørelse og tilskudd til tjenestedrakt dekkes etter gjeldende regelverk.
Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lov- og regelverk for tilsetting av proster i Den norske kirke samt tjenesteordningen.
Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt innenfor de til enhver tid gjeldende regelverk og tjenesteordning for menighetsprester/proster i Den norske kirke.
 
De som er interessert i stillingen er velkomne på besøk i Hadeland og Land å få omvisning på bispedømmets regning.  Ta kontakt for avtale.
 
Kontaktinformasjon: 
Eli Bakken, personalrådgiver, 91844677
Christofer Solbakken, prost, 95119946
Arbeidsgiver Hamar bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Jaren
Publisert 2022-07-15
Søknadsfrist 2022-08-14
Stillingstype Fast stilling, 100%, Heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hamar bispedømme

Hamar
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger