Årsvikariat som vikarprest i Molde domkirke

Molde domprosti, Den norske kyrkja, Møre bispedømme

Det vert lyst ut eit årsvikariat som vikarprest i Molde domprosti.  Tiltreding etter avtale.

Den som blir tilsett  vil gå inn i kapellanstiling i Molde domkirke. Arbeidsoppgåvene vert regulerte ut frå Tjenesteordning for menighetsprester § 2. Vikarpresten vil delta på prostiet sine regelmessige tekstsamtalar og andre prestesamlingar.

Molde domprosti består av 12 sokn fordelt på 3 fellesrådsområder med eit folketal på 47 000 innbyggjarar. Det er 14 stillingsheimlar tildelt prostiet inklusiv prosten. 

 

Arbeidsoppgåver
 • Varierte arbeidsoppgåver i eit godt arbeidsmiljø
 • Gudstenester og kyrkjelege handlingar
 • Konfirmantundervisning og trusopplæring
 • Anna kyrkjelydsarbeid
 • Delta i beredskapsordning
Kvalifikasjonar
 • Dei formelle kvalifikasjonskrava for tilsettijng av kyrkjelydsprest er å finne i "Forskrift om tilsetting av kyrkjelydsprest".
 • Den som får tilbod om stillinga må legge frem barneombodsattest (politiattest) jfr Lov om tros- og livssynssamfunn § 20
 • Søkjar må opplysa om han/ho meistrer begge målformene   
 • Med heimel i arbeidsmiljølova §13-4.2. blir opplysningar om samlivsform innhenta og kan bli vektlagd   
 • For å bli tilsett må ein ha sertifikat og kunne disponere eigen bil.
Personlege eigenskapar
 • Gode samarbeidsevner og vilje til fleksibilitet
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Personlege og faglege eigenskapar vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Stillinga vert løna etter Hovudavtalen i KA, stillingskode 1537 prostiprest.  Innskot i Statens pensjonskasse.
 • Godtgjersler og tilskot etter fastsette vilkår.  Den som blir tilsett må rette seg etter endringar i lover, tariffavtaler, særavtaler, reglement med meir og andre avgjersler som kan ha innverknad på tenesta
 • Gode vilkår for kompetanseutvikling, arbeidsvegleiing (ABV) og andre former for vegleiing
 • Jamnlege fagsamlingar i prostiet

 

Kontaktinformasjon:

Olav Gading
Domprost
 91846026
 olav.gading@molde.kirken.no
 
Lars Skagestad
Rådgjevar
 90986353
 ls273@kirken.no
Arbeidsgiver Møre bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkebakken 2, 6413 Molde
Publisert 2022-01-14
Søknadsfrist 2022-01-31
Stillingstype Vikariat, 100% heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Møre bispedømme
Moldetrappa 1
6415 Molde
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger