Sokneprest i Stjørdal prosti med Malvik og Hommelvik sokn som tjenestested

Aktive og engasjerte menigheter søker ny prest

Malvik og Hommelvik sokn tilsvarer Malvik kommune som har 14.600 innbyggere. Kommune ligger mellom Trondheim og Stjørdal. Avstanden fra Hommelvik til Trondheim sentrum er 25 km, til Stjørdal 14 km, og til Trondheim lufthavn er det 10 km.

Malvik sokn har 5941 og Hommelvik sokn 5450 kirkemedlemmer. Soknene har slått sammen sine menighetsråd, og for tiden er det soknepresten i Hommelvik som har fast sete der. Menighetene betjenes av to sokneprester.

I Hommelvik sokn ligger Hommelvik kirke, en trekirke fra 1887, og Mostadmark kapell fra 1986.  Soknet er fra gammelt av et industrisamfunn sterkt preget av arbeidstradisjoner, med godt samarbeid med kirka. I Malvik sokn finner vi Malvik kirke, en korskirke i tre fra 1846. I Mostadmark - på pilegrimsleden - ligger en gammel kirketomt (Mariakirken) som brukes til noen friluftsarrangement på sommerstid. Malvik sokn har gode tradisjoner for friluftsgudstjenester og pilegrimsarbeid. Dette ønskes videreført.  

Konfirmantarbeidet er ledet av kateketen, men begge prestene deltar i arbeidet. Det har i mange år vært jobbet godt med å trekke tidligere konfirmanter inn som ledere, et arbeid som ønskes revitalisert. 
Malvik og Hommelvik menigheter har hatt trosopplæringsmidler siden 2007. Sammen med mange gode medarbeidere, både frivillige og ansatte, er begge prestene engasjert i å utvikle trosopplæringsarbeidet videre. I Hommelvik kirke drives babysang, og på Hommelvik bedehus arrangeres familietreff. I Malvik kirke driver kantor korarbeid for barn og ungdom. Det er etablert gode samarbeidsrutiner med skoler og barnehager.

Kirkelig statistikk for Malvik og Hommelvik viser årlig ca 100 dåp, 70 begravelser, 20 vielser, 130 konfirmanter og 100 gudstjenester.

 

Kontorsted ligger i kommunesenteret i Hommelvik. Her er det kontorfellesskap med kirkeverge, kateket og kontormedarbeider, alle i 100% stilling, to organister i til sammen 170 % stilling og trosopplæringsmedarbeidere i 130 % stilling.

Stjørdal prosti har ni sokn og fem fellesråd, åtte sokneprester, en kapellan og en prostiprest, i tillegg til prosten. Prostesetet er i Stjørdal kommune. Alle har hele prostiet som tjenestedistrikt, men hvert sitt sokn og fellesrådsområde som særskilt arbeidsområde. Prosten innkaller prestene til prostisamling en gang pr. måned for orientering, drøftinger av felles anliggender og faglig utviklingsarbeid. Folketallet i prostiet er ca. 40 000. I vest grenser prostiet mot Trondheim og strekker seg mot svenskegrensa i øst. I sør ligger Tydal sokn som grenser mot Røros. Fra Stjørdal til Trondheim er det 35 km. Stjørdal er et trafikknutepunkt med flyplass og jernbane. E6 og E14 (til Sverige) går gjennom dalføret, riksveg 705 gjennom Selbu og Tydal videre til Røros. Det er stor befolkningsvekst i Stjørdal, Malvik og Hommelvik sokn.

Vi ønsker velkommen til et flott prosti med et allsidig og rikt kulturliv og storslagen natur med nærhet til fjell og fjord.

For mer informasjon - se hjemmesidene til Malvik kommune, Malvik kirkelige fellesråd og Nidaros bispedømme.

 

Arbeidsoppgaver

 • Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester. 
 • Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet.

Kvalifikasjoner

 • Søker må fylle vilkårene i henhold til kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr. § 3 i Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for menighetsprester.
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en prest som:

 • har engasjement for menighetsbyggende arbeid, så som barne- og familiearbeid, og diakoni. Det er ønskelig at kommunens to prester fremstår som et team
  med felles blikk på gudstjenesteliv og kirkelig aktivitet i hele kommunen
 • viderefører gode tradisjoner og ivaretar mennesker i alle livets faser, men samtidig har fokus på de som er nyetablert i menighetene
 • er motivert til å gå inn i lokale utfordringer og være med å bygge menighetsliv
 • vil bidra til styrking og videreutvikling av soknenes frivillighetsarbeid, samt være aktiv i arbeidet med å etablere og utvikle ungdomsarbeid i soknene – også etter konfirmasjonsalder
 • ønsker godt samarbeid og kan bidra til trivsel og engasjement
 • kan jobbe selvstendig og samtidig i fellesskap med kolleger og frivillige

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i lønnsgruppe 1555 Sokneprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.

 

Nidaros bispedømme skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter følgende:
a) endring i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning og beredskapsordning.
b) avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.
Søknad sendes elektronisk via https://kirkejobb.no - Nidaros bispedømme

 

Kontaktinformasjon:

Per Anton Leite
Fungerende prost
 E-post:per.anton.leite@stjordal.kommune.no
 
Håkon Olaussen
HR-leder
 E-post:ho585@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Reidar Jenssens gate 8, 7550 Hommelvik
Publisert 2024-05-27
Søknadsfrist 2024-07-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger