Sokneprest Nidaros domprosti, med Bakklandet og Lademoen som tjenestested

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Bakklandet og Lademoen er en mangfoldig del av Trondheim sentrum. Her finner du sjarmerende og historiske Bakklandet og Møllenberg, det flerkulturelle og levende Lademoen, med det unike bomiljøet «Svartlamon», og på Nyhavna etableres en helt ny bydel. Befolkningen er en blanding av veletablerte i eneboliger, studenter og familier med lav inntekt. Bydelen har den største samling av sosialboliger i Trondheim. Trondheim kommune har en omfattende områdesatsing i området, der det er satt inn betydelige ressurser. I dette arbeidet har kirken sin tydelige plass, med språkkafé, matutdeling, og ikke minst et mangfoldig arbeid i Barnas katedral.
Nå trenger vi en ny sokneprest til å ta det åndelige og pastorale lederansvaret, og sammen med råd, stab og daglig leder arbeide med gudstjenestelivet og den strategiske utviklingen av Barnas katedral og menighetens diakonale engasjement.

Bakklandet og Lademoen sokn har i underkant av 10 000 medlemmer, og har to kirker. Lademoen langkirke fra 1905 er Trondheims nest største kirkerom, og Barnas katedral. Barnas katedral står svært sentralt i menigheten, og har vunnet stor anerkjennelse for sitt nyskapende og kreative arbeid for barn og barnefamilier, med særlig fokus på barns tro og livsutfoldelse. Her er gudstjenester for de helt små barna, teaterverksted, kunstverksted og kirkemiddag for familier. Den har som ambisjon å være et kompetansested for barneteologi og liturgisk arbeid, for og med barn både lokalt, regionalt og nasjonalt, og er satsingsområde for menigheten, fellesrådet og bispedømmet.

Bakke kirke, en særegen og liten, åttekantet rød trekirke fra 1715, er en god gudstjenestekirke, populær vigsels- og dåpskirke, og har gudstjenester med kulturelt fokus.
Menigheten eier Lademoen bydelshus, som er utleid til ungsatsing i NAVs regi. Bakklandet menighetssenter består av studentleiligheter og menighetssal, og Bakklandet Menighets Omsorgssenter, som eies av menigheten, men driftes av Trondheim kommune, er kåret til byens beste sykehjem.

Kirkekontorets stab består av daglig leder, diakon, menighetspedagog, to kantorer, menighetsarbeidere, kirketjenere, samt kapellan og prostiprest i tillegg til soknepresten. Det er et godt fellesskap og god lagånd i staben, hvor alle bidrar og heier på hverandre.

Menigheten har et entusiastisk menighetsråd, som har vedtatt en strategiplan med tre hovedmål:

- Videreutvikle kirke- og gudstjenestelivet i bydelen

- Være et gjensidig og støttende fellesskap

- Videreutvikle Barnas katedral

Strategiplanen preger også de ansattes arbeid og prioriteringer.

Bakklandet og Lademoen menighet er en del av Nidaros domprosti. Prostiet omfatter soknene Lade, Bakklandet-Lademoen og Nidaros domkirkes sokn. Det er 10 prester i prostiet, inkludert tre i spesialpreststillinger, og ledes av domprosten, med preses som tilsynsbiskop. Menighetsprestene har hele prostiet som tjenestestedistrikt, men i det daglige arbeidet er prostiet delt i to tjenesteområder. Hele prostiet samarbeider om konfirmant- og ungdomsarbeidet. Hver tirsdag er det felles tekstgjennomgang, og en torsdag i måneden samles vi til felles drøftinger. Det sosiale og åndelige fellesskapet har høy prioritet.

 

Arbeidsoppgaver

 • lede prestetjenesten i soknet og utøve åndelig og pastoralt lederansvar
 • arbeide med gudstjenestelivet og strategisk utvikling av menigheten sammen med råd, stab og daglig leder
 •  sete i menighetsrådet
 • overordnet ansvar for Barnas katedral
 • betjener Laugsand Helse- og Velferdssenter og Bakklandet Menighets Omsorgssenter.
 • sete i styret for Stiftelsen Laugsand
 • inngå i turnus med prestene i prostiet etter oppsatt tjenesteukeplan. Tjenesteukene vil omfatte tjenesteområdet i Østbyen.
 • delta i beredskapsordningen for Trondheim. 
 • bidra i å utvikle gode samarbeidsrelasjoner både innad i staben og med eksterne aktører.
 • ut over dette forventes det at soknepresten deltar i alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester. 

 

Kvalifikasjoner

Søkeren må fylle stillingen i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Personlige egenskaper

Vi søker en prest som

 • kan utøve lederskap og bidra til konstruktivt samarbeid.
 • kan være en inspirator og veileder
 • er glad i mennesker i alle aldre, er omgjengelig og utadvendt
 • er motivert for spennende og utfordrende oppgaver i et tradisjonsrikt bymiljø.
 • er åpen for at kirken må gripe de nye mulighetene som gis av bydelens befolkning og særpreg.

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i kode 1555 Sokneprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning

 

Bispedømmet ønsker balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.

Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.no

 

Kontaktinformasjon:

Kristin Moen Saxegaard
Domprost
 E-post:ks884@kirken.no
 
Tom Elvebakk
Personalsjef
 E-post:te663@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lademoen kirke, Innherredsveien 78, 7067 Trondheim
Publisert 2024-03-20
Søknadsfrist 2024-04-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger