Kapellan i Molde domprosti med Molde domkirke som særlig tjenestested

Møre bispedømme

Møre bispedømme har ledig stilling som kapellan i Molde domkirke.

Molde domkirkes menighet har i underkant av 10 000 medlemmer. Menigheten har et omfattende barne- og ungdomsarbeid, og et rikt kor, sang- og musikkarbeid, også knyttet til gudstjenestelivet. Mange frivillige medarbeidere bidrar regelmessig i gudstjenester og annet menighetsarbeid.
Menighetsrådet er engasjert sammen med de ansatte og har som arbeidsmål å være «Kirke midt i byen» og vil være synlig i bybildet og relevant for de som bor her. Menigheten samarbeider med KIA om interkulturelt arbeid.

Domkirken har store og gode lokaler for menighetsarbeidet med nyinnredet kirkestue, kafé og store lokaler med mulighet for lek og aktiviteter for barn og unge.

Menighetsstaben består av domprost, sokneprest, kapellan, kateket, diakon, 2 domkantorer, 3 trosopplæringsmedarbeidere og administrasjonsleder og har kontorfellesskap med fellesrådets administrasjon i lokaler i Molde sentrum. Det er ukentlige stabsmøter med fokus på samhandling og tverrfaglig samarbeid.

I Molde domkirke brukes bokmål. Se www.molde.kirken.no for mer informasjon om menigheten og kirken i kommunen.

Kapellanen utfører sin tjeneste i samsvar med tjenesteordning for menighetsprester og har soknepresten som sin nærmeste overordnede. I Domprostiet, som er tjenestedistrikt, er det til sammen 15 prestestillinger inklusive domprost, fengselsprest og studentprest (25% stilling). Helseforetaket har sjukehusprest ved Molde sjukehus i full stilling.

Om du synes dette ser spennende ut, er du velkommen til å sende din søknad med CV, vitnemål og referanser til vårt elektroniske system, Webcruiter. Dersom du ikke ønsker navnet ditt på den offentlige søkerlista, må dette begrunnes i søknaden. Grunnene vil bli vurdert individuelt. Dersom bispedømmeadministrasjonen ikke finner disse tilstrekkelige, blir søkeren kontaktet før søkerlista blir offentliggjort.

Vi gjør oppmerksom på at det er flere ledige stillinger i Molde, både som kateket og menighetspedagog.  Se www.molde.kirken.no 

 

Arbeidsoppgåver

 • Kapellanen skal i tråd med "Tjenesteordning for menighetsprester" forvalte Ord og sakrament slik at kristen tro liv blir fremmet i menigheten.
 • I tillegg til gudstjenester, tjenesteuker og beredskapsuker som blir fordelte etter oppsatt arbeidsplan, tar presten del i tros- og konfirmantopplæring, sjelesorg og andakter på syke- og aldersinstitusjonene i fellesrådsområdet. 
 • Det vil så langt det er mulig bli tatt hensyn til kompetanse, erfaring og interesse i fordelingen av oppgavene mellom prestene.
 • Alle prester i prostiet går inn i beredskapsordning.

Kvalifikasjonar

 • De formelle kvalifikasjonskravene for tilsetting som menighetsprest er å finne i "Forskrift om tilsetting av menighetsprest".
 • Vi søker etter en prest med lyst og evne til å utøve pastoralt lederskap.
 • Du må kunne arbeide med struktur og planlegging om planer og visjoner.
 • Kapellanen vil arbeide mye i team, særlig i arbeidet med barn og unge. En legger derfor stor vekt på gode samarbeidsevner.
 • Søker må kunne samarbeide også liturgisk med kollegaer uavhengig av kjønn eller teologisk uenighet. 
 • Ordinert søker som er statsborger i annet EØS-land blir gjort oppmerksom på krav om attest som viser autorisasjon til prestetjeneste i Den norske kirke, gitt av Kirkerådet, krav om medlemskap i Den norske kirke og krav om å beherske norsk språk, jfr. Forskrift om tilsetting av menighetsprest §6.
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målformer. Målformen er bokmål.

Personlege eigenskapar

 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt.
 • Kontaktskapende med evne til å bygge nettverk.
 • Selvstendig og strukturert, og med god evne til å arbeide i team.
 • Interesse og motivasjon for arbeid med barn og unge.
 • Evne til å formidle evangeliet til ulike aldersgrupper.

Vi tilbyr

 • Stillingen blir lønnet etter hovedtariffavtalen for Den norske kirke, stillingskode 0922 kapellan. Inskudd i Statens pensjonskasse. 
 • Godtgjørelser og tilskudd etter de vilkår som til enhver tid er fastsatt. Den som blir tilsatt, må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, særavtaler, reglement osv og andre avgjørelser som kan ha betydning for gjøremålene i tjenesten.
 • Vi legger vekt på å tilby gode vilkår for kompetanseutvikling, arbeidsveiledning (ABV) og andre former for veiledning.
 • Et godt samarbeid mellom de ansatte i prostiet. Prestene møtes regelmessig til kollega- og fagsamlinger.

Annet

 • For å bli ansatt må en ha førerkort klasse B og kunne disponere egen bil i arbeidet.
 • Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest, jfr Lov om tros- og livssynssamfunn §20.
 • Det er innført prøvetid på 6 måneder for alle faste ansatte.
 • Møre bispedømme arbeider for å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og ønsker å legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

 

Molde by ligger vakkert til mellom fjord og fjell med kort vei til natur- og friluftsopplevelser i Moldemarka, fjella i Romsdalen og ved eller på sjøen. Her er rike muligheter for musikk, kultur og idrett, med både lokalt kulturliv og nasjonale festivaler. Kommunen har 32 000 innbyggere. Nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal står ferdig på Hjelset i 2025, og fylkesadministrasjonen for Møre og Romsdal ligger i Molde. Fra Molde lufthavn Årø er det daglige flygninger til Oslo og Bergen.

 

Kontaktinformasjon:

Grethe Lystad Johnsen
Domprost
 
Anne-Marit Hagelund
Avdelingsleiar personal
Arbeidsgiver Møre bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkebakken 2, 6413 Molde
Publisert 2023-11-13
Søknadsfrist 2023-11-27
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Møre bispedømme
Moldetrappa 1
6415 Molde
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger