Professor/førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i økonomi og administrasjon

Om NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en privat, akkreditert høgskole som arbeider ut fra et kristent verdigrunnlag, og som tilbyr studier på fire studiesteder i Bergen, Oslo og Kristiansand. Samlet har de fire studiestedene omtrent 2800 studenter og 300 ansatte. 
 

NLA Høgskolen har forskning, utviklingsarbeid, undervisning, veiledning og formidling som sine viktigste oppgaver og vil legge til rette for et godt faglig, sosialt og kristent miljø for studenter og ansatte, med respekt for den enkeltes livssyn.

Hauge School of Management er en vitenskapelig avdeling ved NLA Høgskolen og har i dag ca. 430 studenter på bachelorprogrammene i økonomi og administrasjon og i innovasjon og ledelse. Vi har et spesielt fokus på etikk, entreprenørskap og innovasjon. Alle våre studenter får tildelt mentor som følger dem andre og tredje studieår. Hauge Shool of Management er lokalisert i Oslo og Kristiansand og er i kraftig vekst.

 

Om stillingen

Hauge School of Management ønsker å utvikle et dynamisk fagmiljø på det økonomisk-administrative området i Kristiansand og Oslo. Fagavdelingen ved HSM samarbeider på ulike måter med andre økonomiske fagmiljøer, samt internt med andre fagmiljøer ved NLA Høgskolen.

Veksten i aktivitet skaper behov for flere vitenskapelig stillinger knyttet til de to bachelorprogrammene og eventuelle nye emne- eller studietilbud. Aktuelle arbeidsoppgaver er undervisning og forskning i bedriftsøkonomiske fag, markedsføring, innovasjons- og entreprenørskap, og samfunnsøkonomi. I tillegg kommer veiledning og administrative oppgaver. Stillingene vil være sentrale i videreutvikling av utdanningene og det gis gode påvirkningsmuligheter i utviklingen av det pedagogiske opplegget. Undervisningserfaring innenfor de ovennevnte fagområdene vil tillegges stor vekt. De som tilsettes må også påregne å bidra aktivt til høyskolens forskningssatsning, som er et prioritert område i gjeldende strategiplan.

Siden Hauge School of Management har studier i vekst både i Oslo og Kristiansand er stillingene som her utlyses åpne for søkere til begge arbeidsstedene. Uansett hovedarbeidssted må våre ansatte ved behov kunne påregne undervisning på begge studiestedene. Vitenskapelig ansatte ved NLA Høgskolen skal være aktive i forskergrupper.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Undervisning i relevante fagområder
 • Videreutvikling av pedagogisk opplegg
 • Forskning på de samme fagområdene
 • Faglig veiledning på bachelor- og prosjektoppgaver innen relevante fagområder
 • Personlig veiledning av studentene i tråd med skolens verdibasis
 • Andre fag-administrative oppgaver

 

Krav til stillingen 

 • Søker som allerede har oppnådd professorkompetanse iht. gjeldende nasjonale krav og retningslinjer, vil kunne bli tilsatt som professor.
 • For fast stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad innenfor et fagområde med relevans for fagområdet eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • For fast stilling som førstelektor kreves omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling med samme relevanskrav som for førsteamanuensis. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vekt.
 • For fast stilling som høgskolelektor kreves mastergrad eller hovedfag som inkluderer ett eller flere av de aktuelle fagområdene.

Søkere til alle stillingstyper må kunne dokumentere relevant universitets- og høgskolepedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ikke oppfyller kravene til universitets- og høgskolepedagogisk kompetanse ved ansettelsestidspunktet pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen. Søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig som undervisnings- og veiledningsspråk ved tiltredelse.

Den som tilsettes i stilling som førsteamanuensis, kan ifølge gjeldende retningslinjer søke om opprykk til professor. Vurdering for professorkompetanse vil måtte skje etter tilsetting. Den som tilsettes i stilling som høgskolelektor, kan ifølge gjeldende retningslinjer søke om opprykk til førstelektor. Vurdering for førstelektorkompetanse vil måtte skje etter tilsetting.

Kriteriene for tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor går fram av forskrift for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstilling fastsatt av Kunnskapsdepartementet: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129. NLA Høgskolens kriterier for vurdering av søknader kan tilsendes etter nærmere forespørsel.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Praktisk erfaring innen relevante fagområder, helst både fra privat og frivillig sektor
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Søkere bør ha gode ferdigheter i engelsk og gjerne i andre relevante fremmedspråk
 • Erfaring fra internasjonalisering av utdanning
 • Deltagelse i relevante faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt

 

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper. Gode samarbeidsegenskaper er viktig, både personlig fleksibilitet, og interesse og motivasjon for å samarbeide med kollegaer i et tverrfaglig og tverrdisiplinært studie- og forskningsmiljø. Samtidig må man kunne jobbe selvstendig.

 

NLA Høgskolen tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse (www.spk.no)
 • Tariffestet lønn
 • Motiverte kollegaer som er opptatt av studentenes faglige, akademiske og eksistensielle danning
 • Forskningstid avhengig av stillingskategori og forskningsproduksjon
 • Stor grad av fleksibel arbeidstid

 

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter til www.jobbnorge.no:

 • Søknad
 • CV og oversikt over relevante publikasjoner, og inntil 8 vitenskapelige arbeider i fulltekst.
 • Digitale kopier av relevante vitnemål (master, opprykk, Ph.D, kompetansevurderinger) og attester (arbeid).

NLA Høgskolen er en kristen høgskole og søker etter kandidater som vil bidra til at høgskolens formål realiseres ut fra dens verdimessige grunnlag og arbeide i lojalitet mot dette. Vi ber om at dette kommenteres i søknaden.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju før endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne, vil erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.

Søknadsfrist:15. februar 2023

Spørsmål om stillingen kan rettes til: HR-leder Elin Constanse Gilje, tlf. 905 61 906, e-post: elin.gilje@nla.no eller avdelingsleder ved Hauge School of Management, professor Jan Inge Jenssen, tlf. 958 10 507, epost: janinge.jenssen@nla.no

Arbeidsgiver NLA Høgskolen
Kategori Utdanning og forskning
Arbeidssted Linstows gate 3, 0166 Oslo
Publisert 2023-01-20
Søknadsfrist 2023-02-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
NLA Høgskolen

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger