Girkodulka Kárášjoga ja Porsáŋggu báhpasuohkanis – Kirketolk i Karasjok sokn og Porsanger sokn

Sis-Finnmárkku proavássuohkan, Norgga girku, Davvi-Hålogalándda Bismmagoddi - Indre Finnmark prosti/Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig en 100 % stilling som kirketolk i Indre Finnmark prosti, med Karasjok sokn og Porsanger sokn som tjenestesteder.
Stillingen har sitt hovedvirke i Karasjok, mens tjenesten i Porsanger utgjør ca 20% av stillingen.

Karasjok og Porsanger er innenfor forvaltningsområdet for samiske språk.

Kirketolken bistår prestetjenesten med tolking og andre oppgaver ved gudstjenester, begravelser og vielser, samt ved institusjonsbesøk, nattverd i hjemmene, sykebesøk og i møter med menigheten og menighetsrådet.

Kirketolken bistår også prosten og biskopen når disse har tjeneste i soknet.

Kirketolken kan bli pålagt andre oppgaver innen sokneprestens ansvarsområde, så som oversettelse av brev o.l.

Tolking er noen ganger fra norsk til samisk, andre ganger fra samisk til norsk. 

Søkere gjøres oppmerksom på at navn kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å bli unntatt fra offentlig søkerliste.

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest jfr politiregisterloven).

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

 

 

Mis lea rabas 100% virgi girkodulkan Sis-Finnmárkku proavássuohkanis, Virggi doaibmabáikin lea Kárášjoga báhpasuohkan ja Porsáŋggu báhpasuohkan.
Virggi váldodoaibmabáikin lea Kárášjohka, ja bálvalus Porsáŋggus lea sullii 20 % virggis.

Kárášjohka ja Porsáŋggu gullet sámegiela hálddašanguvlui.

Girkodulka veahkeha báhppabálvalusa dulkomiin ja eará bargguiguin ipmilbálvalusain ja eará girkolaš meanuin, nugo rohkosbottuin institušuvnnain, eahkedismállásiin ruovttuin, buhcciid luhtte fitnamiin ja čoahkkimiin searvegottis ja searvegodderáđis.

Girkodulka veahkeha maiddái proavásta ja bismma go dáin leat bálvalusat báhpasuohkanis.

Girkodulkii sáhttet maid biddjot eará barggut suohkanbáhpa ovddasvástádussuorggis, nugo jorgalit reivviid ja eará.

Dulkon lea muhtumin dárogielas sámegillii ja muhtumin fas sámegielas dárogillii.

Fuomášuhttit maid ahte namma sáhttá álmmuhuvvot vaikko ohcci lea bivdán ahte ii biddjo almmolaš ohcciidlistui.

Son guhte virgáduvvo, ferte čájáhallat dohkkehuvvon politiijaduođaštusa (mánáfuolahusduođaštusa vrd politiijaregisttarláhka)

Bivdit ahte ohcamušas addojuvvojit referánssat. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Tolking ved kirkelige handlinger
 • Andre relaterte oppgaver innenfor kirkens ansvarsområdet
 • Dulkon girkolaš meanuin
 • Eará gullevaš barggut girku ovdasvástádus suorggis 
Kvalifikasjoner
 • Vi søker en person med enten høyere utdanning på bachelornivå med samisk, tolkeutdanning eller bekreftet arbeidserfaring innen tolking
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Søkeren må beherske norsk, skriftlig og muntlig
 • Mii ohcat olbmo geas lea juo alit oahppu sámegielas, dulkaoahppu, dahje duođaštuvvon bargovásáhus dulkomiin.
 • Gáibiduvvo miellahttuvuohta Norgga girkus.
 • Ohcci ferte máhttit maiddái dárogiela, čálalaččat ja njálmmálaččat. 
Personlige egenskaper
 • Kunne arbeide selvstendig og i team
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Máhttit bargat iešheanalaččat ja ovttas eará bargiiguin ja eaktodáhtolaš bargiiguin. 
Vi tilbyr
 • Stillingen avlønnes i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1363 seniorkonsulent etter KA sitt tariffområde
 • I tillegg til kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Karasjok og Porsanger omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.net for å finne ut hvilke regler som gjelder

 

 • Virgi bálkáhuvvo virgekodas 1408 vuosttaškonsuleanta dahje 1363 seniorkonsuleanta KA tariffaid mielde.
 • Bálká lassin bohtet sierra regulatiiva buhtadusat.
 • Penšuvdna gessojuvvo.

Virgáibidjan dáhpáhuvvá áiggis áigái gustovaš eavttuid mielde, ja dat gii virgáibiddjo ferte doahttalit rievdadusaid lágain, tariffašiehtadusain, njuolggadusain ja nu ain.


Kárášjohka ja Porsáŋggu gullet Davvi-Romssa ja Finnmárkku doaibmaavádahkii, gos earret eará sierra vearronjuolggadusat ja oahppoloana sihkkun. Geahča www.tiltakssonen.net oaidnin dihtii njuolggadusaid. 

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv.

Indre Finnmark prosti består av 5 sokn og fellesråd:
Karasjok/Kárášjohka, Kautokeino/Guovdageaidnu, Nesseby/Unjárga, Porsanger/Porsáŋgu og Tana/Deeanu


Se også lokale nettsider.

Vi foretrekker elektronisk søknad.
For informasjon 77 60 39 60

 

Kontaktinformasjon:

Egil Lønmo
Prost/Proavás
 913 13 308
 el898@kirken.no
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
 an887@kirken.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Karasjok kirke, Girkogeaidnu 2, 9730 Karasjok
Publisert 2022-09-23
Søknadsfrist 2022-10-10
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger