Kapellan i Heimdal sokn (Trondheim) - Strinda, Heimdal og Byåsen prosti

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Prestejobb i en by i byen!

Heimdal er en bydel sør i Trondheim med egne sentrumsfunksjoner og småbypreg. Det bor omlag 15000 mennesker i bydelen, hvor to tredjedeler er medlemmer av folkekirken. Menigheten har en stamme med aktive voksne, og arbeider målrettet for å engasjere også flere unge inn i menighetslivet. Et stort kollegafelleskap søker samarbeidsvillig prest med utforskertrang!

Heimdal sokn tilhører Kirkelig fellesråd i Trondheim, og det er utstrakt og godt samarbeid både i fellesrådet og prostiet, på tvers av soknegrenser og bydeler. Det er gode kontorforhold i Heimdal sentrum, i felleskap med staben fra Byneset og Leinstrand. Menigheten har to prester og en relativt stor stab: Kateket, menighetspedagoger, diakon, kantor, menighetsforvalter og kirketjener. Noen av stillingene deles med nabosoknet Kolstad, og det er ønskelig med samspill mellom nabomenighetene.

Noen nøkkeltall: 120 gudstjenester (inkludert ukentlige, enkle tirsdagsgudstjenester), 45 dåp, 70 gravferder og en håndfull vielser fordeles mellom prestene. Det var 70 konfirmanter i fjor. I tillegg er det nystartet ungdomsarbeid med samlinger et par ganger i måneden. Menigheten driver variert diakonalt arbeid og har mange frivillige som er aktive i menigheten og i det sosiale livet rundt den. Kirkebygget, fra 1960, ligger sentralt i Heimdal sentrum og er en intim kirke som åpner mange muligheter for samlinger og felleskap. Det er generelt ganske god kirkesøkning.

Som kapellan blir du del av et stort kollegium i Strinda, Heimdal og Byåsen. Prostiet har 13 sokn og 28 prester, som byr på et mangfoldig og robust prestekollegium, og innbyr til samarbeid og gode relasjoner. Hele prostiet er tjenesteområde, og selv om tjenestestedet fremdeles definerer mesteparten av arbeidstiden, bidrar det store kollegiet til gode ordninger for fordeling av oppgaver og støtte ved vakanser eller permisjoner.

Prestene samles en gang i måneden til prestesamlinger, og i tillegg er det ukentlig pastoralforening, fagdager sammen med Fellesrådet (KFiT) og Domprostiet, samt en del fagstøtte fra bispekontoret som også ligger i byen. Trondheim er, med Nidarosdomen sentralt plassert, et senter i Den norske kirke, og det regionale kirkelig arbeid i og rundt bispedømmet er utforskende og variert.

For mer informasjon; Se hjemmesidene til Trondheim kommune, Trondheim kirkelige fellesråd, Heimdal menighet og Nidaros bispedømme.       

 

Arbeidsoppgaver

Presten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet.

Kvalifikasjoner
-Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest".
-Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest. 
Personlige egenskaper
Vi søker etter:
- en som liker å samarbeide med kolleger og ulike mennesker.
- en engasjert og nysgjerrig prest som bidrar i enkelt og gjenkjennelig liturgisk arbeid og gudstjenesteliv
- en medarbeider som har engasjement for arbeidet med barn, unge og barnefamilier.
- en god kollega som har sansen for at det er mange forskjellige arbeidsoppgaver i en menighet
Vi tilbyr

Stillingen er plassert i kode 0922 Kapellan
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.
 
Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.
 
Bispedømmet søker å realisere Den norske kirkes visjons gjennom å styrke vår arbeidskultur og fremstå som Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig både innad og utad.

Bispedømmet ønsker balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

 

Kontaktinformasjon:

Håkon Olaussen
prost
 90093275
 ho585@kirken.no
 
Tom Elvebakk
personalsjef
 90793950
 te663@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal
Publisert 2023-01-09
Søknadsfrist 2023-01-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger