Sokneprest i Øvre Telemark prosti med Tinn sokn som tjenestestad

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Om kyrkjelyden
Tinn sokn omfattar bygdene i øvre enden av Tinnsjøen. Nabosoknet er Rjukan der også senteret for Tinn kommune ligg. Soknet har om lag 3000 innbyggjarar og vert betjent av sokneprest i heil stilling, organist i 75% stilling og klokkarar i deltidsstillingar. Tinn sokn deler diakonar i heil stilling og trusopplærarar i fleire mindre stillingar med Rjukan sokn. Kyrkjekontoret med kyrkjeverje, kontorfullmektig og kyrkjetenarar/kyrkjegardsarbeidarar held til på Rjukan, men bygdestaben har også eigne kontor i bygda, med stabsmøte annankvar veke. Tinn sokn har fire kyrkjer, Atrå (1836), Austbygde (1888), Mæl (1839) og Hovin (1850). I fjellet ligg Skirva fjellkyrkje (1976). Totalt vert det halde omlag 52 forordna gudstenester og 30-35 gravferder i året. I nærleiken av Atrå kyrkje ligg prestebustaden, som presten vil kunne leige av OVF. Huset er bygd i 1974. Til bustaden høyrer garasje og stor hage med mange ulike frukttre. Det ligg i gangavstand frå barne- og ungdomsskule og barnehage. Det er full barnehagedekking i kommunen. Det er også gangavstand til butikk, idrettshall, lysløype og badestrand. Kort veg til skiskyttararena.
Øvre Telemark har prostesete i Seljord. Prestane møtest jamleg til tenestekonferansar og studiesamlingar, og det er svært gode samarbeidstilhøve.

Kyrkjelyden sin visjon
Et levende fellesskap - for alle
Vi ønskjer å vera ei inkluderande, mangfaldig, høgtideleg, tradisjonsberande og livsnær kyrkje.

Kyrkjelyden sine satsingsområde og tiltak
Eit stort satsingsområde i prostiet er konfirmant- og leiartreningsprogrammet «Ønsket og elsket» med felles konfirmantleir om sommaren og helgesamlingar for ungdomsleiarar gjennom året.
Tinndølane har eit relativt nært tilhøve til kyrkja. Mange døyper borna sine og vel konfirmasjon i kyrkja.
Det diakonale arbeidet er prega av mangfald og nyskaping. Kyrkjebladet «Kyrkjebod» er ein viktig kommunikasjonskanal for sokna i kommunen og vert drive av friviljuge og prestane.
Soknerådet har eit godt tilhøve til Tinn Normisjon som driv verdifullt arbeid for born og unge i Austbygde bedehus. Det er også gode samarbeidstilhøve til kommune og lokalsamfunn.


Andre vilkår
Den som vert tilsett må rette seg etter:
- Endringar i tenesteordning for sokneprestar og reglar om lønnsforhold og aldersgrense for geistlege
tenestemenn.
- All avgjersle som måtte bli teken vedrørande tenesta og tenestestad.
Målforma er nynorsk, og den som søkjer må kunne stadfeste at han/ho kan nytta båe målformer.
Kvinner vert oppfordra til å søka.
Ved tilsetting blir det teke atterhald om at den som vert tilsett kan leggja fram ein tilfredsstillande
politiattest (barneomsorgsattest).

 

Arbeidsoppgaver
 • forkynning, gudstenester og kyrkjelege handlingar
 • ansvar for konfirmantarbeidet
 • andaktar på Tinn helsetun
 • husbesøk til menneske som ønskjer samtale med presten
 • delta i trusopplæringsarbeidet og anna kyrkjelydsbyggjande arbeid
 • møte i soknerådet
Kvalifikasjoner
 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • god evne til å koma i kontakt med og samarbeida med andre
 • evne til å arbeide sjølvstendig
 • interesse og engasjement for å arbeide med born, unge vaksne og eldre
Vi tilbyr
 • løn som sokneprest i stillingskode 1555, LR45
 • etter- og vidareutdanning
 • godtgjersle etter gjeldande satsar
 • pensjonsinnskot
 • arbeidsrettleiing (ABV)
 • Det stilles tjenestebolig til disposisjon

 

Tinn kommune, med eit vakkert kulturlandskap, ligg ved den austlege delen av Hardangervidda. Rjukan by er bygd opp på grunnlag av industrialiseringa tidleg på 1900-talet, medan bygdene representerer ei anna kulturhistorie, der det gamle bondesamfunnet rådde grunnen.  I tillegg til primærnæringane har Tinn kommune i dag eit mangfald av industri og servicenæringar og eit rikt kulturtilbod for alle alderstrinn. Turisme er ei næring i sterk vekst, med mellom anna auka hyttebygging i Skirvedalen og Hovin. Området inviterer til rikt friluftsliv sommar som vinter.

 

Kontaktinformasjon:

Bjarne Nordhagen
Personalsjef
 90996790
 bn576@kirken.no
 
Asgeir Sele
 
 41566043
 asgeir.sele@seljordkyrkje.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sandven 25, 3656 Atrå
Publisert 2022-12-16
Søknadsfrist 2023-02-12
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger