Spesialprest i Sunnhordland prosti - Stord og Nysæter sokn

Den norske kirke, Bjørgvin bispedøme

Vi har ledig, nyoppretta stilling som spesialprest i Sunnhordland prosti, med særleg ansvar for tilbod til ungdom og studentar på Stord.

Stord kommune ligg om lag midtvegs mellom Bergen og Stavanger og er regionsenter for Sunnhordland. Både fastbuande, pendlarar og tilreisande nyttar eit omfattande skule – og studietilbod med 3 ungdomsskular, vidaregåande skule, fagskular, folkehøgskule og høgskule. Mange studentar har praksisplass og lærlingplass, mellom anna i industri, varierte verksemder og i det offentlege. Det er høve til å skape tettare kontakt mellom kyrkja og studentane på Stord, studentpresten vil delta i dette utviklingsarbeidet.

Stord kommune har om lag 19 000 innbyggjarar. Stord og Nysæter sokn fell saman med grensene for kommunen, Stord sokn med omlag 11 500 medlemer og Nysæter med omlag 3 500. Stord har frodig landskap med variert næringsliv og livskraftig arbeid innan idrett, kultur og kristenliv. Stord er eit industrisamfunn med skipsbygging og oljeretta industri, er no sentral i omstillinga til utbygging av fornybar energi. Her er lokalsjukehus med eigen sjukehusprest i deltidsstilling. Stord er landfast mot sør, god kommunikasjon med flyplass, hurtigbåt- og bussforbindelsar. Stord er eit fleirkulturelt samfunn med internasjonalt retta næringsliv, det er fleire asylmottak på øya. 

Dei 2 sokna i kommunen samarbeider godt. Det er god oppslutnad og høg aktivitet. Før pandemien hadde Stord sokn eit av landets høgaste deltakartal på gudstenester med om lag 200 deltakarar per gudsteneste. Det er og stor aktivitet med fleire bedehus, stort søndagsskulearbeid, KRIK-lag og ulike kor.

Kyrkja har ein sterk posisjon i lokalsamfunnet og godt samarbeid med ulike sider av kulturlivet. Prestane er med og held fast på dei gode banda mellom
folk og kyrkje. I Stord sokn er det Kyrkjestove og ein arbeidar med å byggja nytt kyrkjelydshus. Nysæter kyrkje har tenlege fasilitetar, her har ein mellom anna samling med tilbod om leksehjelp for elevar på ungdomsskulen som ligg like ved.  

Staben på Stord har høg kompetanse og det er regelmessige stabs- og temamøte. Staben har felles kontorlandskap og består av to sokneprestar, prostiprest, kyrkjelydspedagogar, soknediakon, to kantorar, kyrkjetenar, kyrkjeverje, driftsleiar, sekretær og gravplassarbeidarar. 

Prosten i Sunnhordland leiar prestetenesta og samlar jamleg prestane i prostiet til fagleg utvikling, åndeleg fellesskap og teambygging. Alle prestane har prostiet som tenestedistrikt, Sunnhordland prosti er eitt beredskapsområde.

Skriftspråket er nynorsk. Opplysingar kan verte offentleg sjølv om søkjar ber om å bli unnateken offentleg søkjarliste, jf. offentleglova § 25.
Den som vert tilsett må vise tilfredsstillande politiattest (barneomsorgsattest) jf. politiregisterloven § 39 jf. trossamfunnsloven § 20.

Søkjar bør ha førarkort klasse B og disponere bil.

Søknad med CV, vitnemål og referansar sendast elektronisk via WebCruiter.

 

Arbeidsoppgåver
 • samtaleteneste for studentar og ungdom
 • ressurs for tiltak for ungdom og studentar
 • vidareutvikle tilbodet til ungdom og studentar på Stord
 • leiarkurs for ungdom
 • rekruttering, oppfølging og opplæring av frivillige medarbeidarar
 • trusopplæring (dei eldste aldersgruppene) og konfirmantarbeid saman med kyrkjelydspedagogar og frivillige
 • gudstenester og kyrkjelege handlingar
Kvalifikasjonar
 • cand.theol. med praktikum eller tilsvarande/master i teologi og praktikum
Personlege eigenskapar
 • god evne til å kommunisere med ungdom og studentar
 • god relasjonskompetanse
 • evne og vilje til samarbeid
Vi tilbyr
 • stillingskode 1465 spesialprest etter KA sitt tariffområde
 • pensjonsinnskott i Statens pensjonskasse
 • reiseutgifter godtgjort etter gjeldande regulativ
 • til løna kjem særskilde regulativmessige godtgjersler
 • arbeidsvegleiing (ABV)
 • hjelp til å skaffa bustad viss ynskjeleg

 

Kontaktinformasjon:

Svein Arne Theodorsen
prost i Sunnhordland prosti
 957 50 927
 
Cathrine Waaler Halstensen
personalsjef
 996 25 480
Arbeidsgiver Bjørgvin Bispedøme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hamnegata 48, 5411 Stord
Publisert 2022-08-03
Søknadsfrist 2022-09-18
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bjørgvin Bispedøme

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger