Sokneprest i Dyrøy sokn

Senja prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme. Bonus ved inngåelse av bindingstid!

Vi har ledig stilling som sokneprest i Dyrøy sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Dyrøy sokn og Sørreisa sokn som særskilte tjenestesteder, med Dyrøy sokn som primærområde og Senja prosti som tjenestedistrikt. 

Det tilbys mulighet for bindingstid og tillegg på hhv kr 40 000 for 1 år eller kr 90 000 for 2 års bindingstid.

Dyrøy menighet søker en kulturåpen, kontaktskapende og jordnær prest som trives med å arbeide nært folket i et mindre bygdesamfunn. Menigheten er aktiv i lokalsamfunnet og søker å engasjere både barn, unge og voksne. Menigheten er sangglad og har tatt i bruk Allmenn serie 2 som liturgisk musikk. Presten vil oppdage at folk lar seg engasjere i menighet og lokalsamfunn. 

Arbeid blant barn og unge er en viktig del av menighetens og prestens hverdag. Vi gjør oppmerksom på at det er utlyst en 2-årig 50 % stilling som prosjektleder i prosjektet «Nyskapende ungdomsarbeid», som er et samarbeid med Dyrøy kommune, med søknadsfrist i august 2022. Også NMSU arbeider med å lyse ut en stilling i inntil 50 % som barne- og ungdomsarbeider knyttet opp mot Tømmerneset leirsted i Sørreisa.

Dyrøy sokn faller sammen med Dyrøy kommune. Kommunesenteret Brøstadbotn ligger 45 km sør for Finnsnes som er nærmeste by. Folketallet er 1068 pr 1/1-22. Det er gode oppvekstsvilkår i Dyrøy med full barnehagedekning, skole med stor lærertetthet og fine uterom, basseng og idrettshall. Lokalsamfunnet har mange møteplasser og stor frivillig aktivitet i lag og foreninger. I kommunen satses det på gode kultur- og fritidstilbud for å øke livskvaliteten og styrke folkehelsa.

Dyrøy har vakker natur med Dyrøya som en «perle» midt mellom to fjorder. Dyrøy er en havbrukskommune, men også en kommune med høyteknologiske arbeidsplasser.

I Dyrøy sokn er det forordnet 42 gudstjenester. I 2021 var det 7 dåp, 5 konfirmanter, ingen vielser og 14 gravferder, men disse tallene er en del lavere enn i et normalår. Arbeidet blant barn og unge drives ut fra godkjent trosopplæringsplan. I Dyrøy sokn har det inntil nylig blitt drevet et barnegospelkor. Menigheten har også samtalefellesskap for voksne, andakter på omsorgssenteret og jevnlige formiddagstreff.

Dyrøy sokn har to kirker. På Dyrøya ligger Dyrøy kirke fra 1880 og i kommunesenteret ligger Brøstad kirke fra 1937, utvidet og totalrenovert i 1987 til en tjenlig arbeidskirke. I tillegg er det jevnlig gudstjenester på to bedehus og på omsorgssenteret.

Soknet betjenes av kirkeverge, sekretær, kirketjener og prosjektleder. Stillinger som organist og menighetspedagog er for tiden ubesatt. Menighetskontoret ligger i sentrum.

Sokneprestene i Dyrøy og Sørreisa samarbeider noe om tjenesten i de to soknene, men arbeider hovedsakelig i sine primærsokn.
Det er gode kommunikasjonsmuligheter. Bardufoss flyplass ligger 1 times kjøring unna og fra Brøstadbotn går det hurtigbåt til Finnsnes, Tromsø og Harstad. 

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest jfr. politiregisterloven)

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.theol.
 • Personlige egenskaper  og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Mulighet til tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forutsettes at den som tilsettes tar imot dette tilbudet.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år.

Bindingstid:
Dersom den som tilsettes i stillingen ønsker å inngå avtale om bindingstid utbetales følgende tillegg:
kr 40.000,- ved 12 mnd bindingstid
kr 90.000,- ved 24 mnd bindingstid

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv

Senja prosti består av:
12 sokn: Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Lavangen, Lenvik, Målselv, Salangen, Sørreisa, Torsken, Tranøy og Øverbygd
8 fellesråd: Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa

 

Se også lokale nettsider

Vi foretrekker elektronisk søknad
Se www.kirken.no/nord-haalogaland
For informasjon 77 60 39 60

 

Kontaktinformasjon:

 

Sigurd Skollevoll
Prost
 41577617
 Sigurd.Skollevoll@senja.kirken.no
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
 an887@kirken.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tverrveien 16, 9311 Brøstadbotn
Publisert 2022-07-06
Søknadsfrist 2022-08-07
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger