Sokneprest Geilo - Hallingdal prosti

Den norske kirke, Tunsberg bispedømme

Ønsker du å være med å styrke Geilo kulturkyrkjes tilbud for fastboende og tilreisende? Vi leter etter en sokneprest med strategiske evner og engasjement for kirkens barne- og ungdomsarbeid.
Hallingdal prosti søker etter en ny sokneprest som vil arbeide strategisk og målrettet med utviklingen av gudstjeneste- og menighetsliv i kirkene i Hol.  Vi ønsker en prest som vil gjøre kirken synlig i lokalmiljøet, utvikle arbeidet i kulturkyrkja og styrke barne- og ungdomsarbeidet.

Gudstjeneste- og menighetsliv
Soknepresten på Geilo har hovedansvar for menighetslivet på Geilo hvor det feires gudstjeneste annenhver søndag og de fleste høytidsdager. Det er skapt en fin variasjon i gudstjenestelige uttrykk og det er god oppslutning om gudstjenestene av både fastboende og tilreisende.
De ulike soknene i kommunen er typiske folkekirkemenighet med bred kontaktflate mot alle deler av befolkningen. Oppslutningen om kirkelige handlinger og trosopplæring er god. Utenom gudstjenesten er det faste aktiviteter for barn, unge og voksne. For de aller minste har vi babysang hver onsdag, Ten Sin United øver i kirken hver tirsdag og annenhver tirsdag er det formiddagstreff for de eldre.
 
Det er tre sokn i kommunen som utgjør fellesrådet i Hol, og to sokneprester. De to prestene samarbeider tett og deler på oppgavene knyttet til gudstjenester, kirkelige handlinger og andre presteoppgaver i hele kommunen.
Godt samarbeid preger også relasjonen til kommunen og andre frivillige organisasjoner.

Geilo kulturkyrkje og kommunens andre kirker
Geilo kulturkyrkje som ble vigslet i 2010 en brukskirke – en slags sjømannskirke på fjellet. Den moderne kirken har blant annet et stille rom, kunstgalleri, ungdomsavdeling, kontorer, gravkapell og kirketorg med kafe. I stillingen som sokneprest vil du få et få et særlig pastoralt og strategisk ansvar for arbeidet som springer ut av kulturkyrkja på Geilo. Den nye soknepresten vil stå sentralt i arbeidet med å videreutvikle kulturkyrkjas profil og utrykk. Det finnes en rekke kirkebygg i kommunen i tillegg til kulturkyrka. Dagali kirke, Skurdalskyrkja, Hol kyrkje og Hovet kyrkje er alle kirker som brukes hyppig til gudstjenester og kirkelige handlinger. Videre feires det gudstjenester og vigsler en rekke steder i kommunen, både innendørs som i Geilo kirke, Ustaoset kapell, Hol gamle kyrkje og Sudndalen grendehus og utendørs på stølsvoller, bygdemuseer og i fjellet.

Mangfoldig og dynamisk prestefelleskap
Vi er et ungt presteskap i Hallingdal hvor 5 av de fast tilsatte prestene er 35 år og yngre. I prostiet er det 7 soknepreststillinger, prostiprest og prost som møtes månedlig. I prostiet samarbeides det blant annet om ledertrening og en årlig konfirmantfestival.  Det legges til rette for utvikle seg som prest sammen med kollegene i lokale fagsamlinger og det oppmuntres til etter- og videreutdanning.


Vil du bli en del av det flotte teamet vårt? Vi ser frem til å høre fra deg! Vi ønsker interesserte søkere velkommen på besøk på vår regning
 

 

Arbeidsoppgaver

Ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger, pt. fordelt mellom prestene etter tjenesteuker

 • Delta i trosopplæringsarbeid og konfirmantarbeidet, samt i videreutvikling av barne- og ungdomsarbeidet
 • Ansvar for skole-kirkesamarbeidet.
 • Medlem i Geilo sokneråd og Hol kirkelige fellesråd
 • Annet menighetsutviklende arbeid
 • Sjelesorg 
 • Holde andakter på institusjoner
 • Delta i gjeldende beredskapsordning i Tunsberg bispedømme         
 • Delta i Arbeidsveiledning
Kvalifikasjoner
 • Utdanningsretning: Teologi/Livssynsfag
 • Utdanningstittel: Cand. theol. eller tilsvarende med praktikum 

Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.  

Personlige egenskaper
 • God liturg og formidler 
 • Ha evne til å lede, inspirere, motivere og samarbeide
 • Interesse for og erfaring fra arbeid med barn- og ungdom
 • Tydelig tilstedeværelse i lokalsamfunnet
 • Bidra inn i prostifellesskapet
 • Lyst til å gjøre et allsidig og variert prestearbeid
Vi tilbyr

Tverrfaglig samarbeid i stab
Staben består av kirkeverge, sekretærer, kirkemusikere, trosopplærer, diakon, kirketjenere og 2 sokneprester som møtes ukentlig til stabsmøte. Soknepresten på Geilo samarbeider med soknepresten i Dagali, Hol, Hovet og Skurdalen menigheter. Det arbeides for tiden med å slå sammen de tre soknene i kommunen, og den nye soknepresten vil spille en viktig rolle i denne omorganiseringen.
Staben har gode og moderne kontorer i kulturkyrkja. 

 

 • Innplassering i stillingskode 1555 sokneprest etter KAs lønnsregulativ, lønnsplassering etter ansiennitet
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
 • Arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
 • Gode muligheter til faglig utvikling
 • Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Godt kollegialt felleskap i prostiet

  Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)

 

Nasjonalpark kommune

Geilo er en av Norges mest populære reiselivsdestinasjoner og det største tettstedet i nasjonalparkkommunen Hol. Kommunen med over 4500 innbyggere ligger i hjertet av Sør-Norge, midt mellom Oslo og Bergen, omgitt av fjell og nasjonalparker, og med nærhet til de vakre vestlandsfjordene. Mulighetene for et aktivt friluftsliv er store hele året til fots, i kajakk, på sykkel, på hesteryggen eller på ski. Kommunen har et mangfold av aktivitetstilbud for alle aldre og interesser.  

5500 hytter og nærmere en million gjestedøgn i året gjør at reiselivet setter et stort preg på kommunen. Dette merkes også i gudstjenestelivet hvor mange av deltakerne ikke sokner til kirkene, men bruker kirken aktivt når de er her. Julaften er det over 1500 gudstjenestedeltakere i kulturkyrkja. Mange har en sterk tilhørighet til Hallingdal og velger å markere viktige livsbegivenheter her som dåp og vigsel. Kirkens kultur- og konserttilbud er også populært blant turister og hyttegjester. Det er nylig opprettet en stilling som fjellprest i prostiet. Fjellpresten vil være en viktig samarbeidspartner for den nye soknepresten i arbeidet knyttet til å være kirke i en stor reiselivskommune.  

 

Kontaktinformasjon:

Sveinung Hansen
Prost Hallingdal
 970 01 101
 
Anne Gjertrud Fugletveit
HR-leder
 459 68 783
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Skurdalsvegen 22, 3580 Geilo
Publisert 2022-07-01
Søknadsfrist 2022-08-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger