Prost i Nordre Follo prosti

Den norske kirke, Borg bispedømme

Nordre Follo prosti omfatter kommunene Nordre Follo og Enebakk. Folketallet i prostiet er om lag 72 000, hvorav ca 60 % er medlemmer av Den norske kirke. Folketallet vokser stadig. Det er korte avstander i prostiet, som består av småbyer, drabantbygder og jordbruksområder. Posten har sitt kontor i kontorfellesskap i Ski. Her sitter kirkeverge og ansatte i Nordre Follo kirkelige fellesråd. Det er et sterkt og godt fagmiljø som jobber for utvikling og ivaretakelse av kirkens arbeid i soknene.  
Prostiet har 8 sokn: Oppegård, Kolbotn, Greverud, Ski, Kråkstad, Langhus, Siggerud, og Enebakk. Det er totalt 11 kirker, derav 4 arbeidskirker og 3 middelalderkirker. Foruten prosten er det 11 prestestillinger, inkludert prostiprest.

 

Borg bispedømme består av 8 prostier, 28 fellesråd og 109 sokn. 

Den norske kirkes visjon "Mer himmel på jord" er i Borg uttrykt i 4 strategiske mål:

 • Flere deltar i og opplever gudstjenester og kirkelige handlinger som inkluderende og trosstyrkende fellesskap.
 • Flere søker dåp og deltar i trosopplæring.
 • Den norske kirke er synlig i samfunnet, oppleves relevant og engasjerer seg i menneskers liv.
 • Flere deltar i kirkens kunst- og kulturliv, og kirkens kunst, og kulturarbeid videreutvikles.           

Prosten er sentral kirkelige leder i prostiet og deltar i ledelsen av den kirkelige virksomheten i hele bispedømmet. I prostiet leder prosten prestetjenesten, bistår biskopen i hennes embetsutøvelse og gir i samarbeid med kirkevergene veiledning og faglig råd til alle ansatte og kirkelige råd. Prosten sitter i prostiets kirkelige fellesråd og utøver tjeneste som menighetsprest samt øvrige gjøremål som følger av tjenesteordningen for proster. Prosten v/saksbehandler organiserer beredskapstjenesten for området Nordre og Søndre Follo og Vestre Borgesyssel.  

Stillingen som prost krever høy teologisk og kirkefaglig kompetanse og evne til strategisk ledelse. Det forventes også gode evner til samarbeid og strategisk utvikling sammen med kirkevergene, andre aktører og nivåer i kirken, og med offentlige myndigheter. Dette omfatter også interreligiøst samarbeid. Prosten skal motivere medarbeidere og menigheter til å arbeide i samsvar med kirkens mål og strategier. Prostene i Borg møter til månedlige prostemøter, og har tilgang på veiledning og lederutvikling. Prostene har tre planlagte individuelle samtaler med biskopen i året.

Tjenestebolig stilles om ønskelig til disposisjon. Boligen ligger i et rolig villastrøk på Langhus 5 km fra Ski, og er en romslig enebolig med opparbeidet hage, garasje og car-port. Den holder høy standard.

Målformen i kirke og skole er bokmål. 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m, samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten (jf. offentlighetsloven § 25).

For å sikre god kjønnsbalanse blant prestene i prostiet og blant ledere oppfordres kvinner til å søke.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

Hjemmeside for Borg bispedømme: www.kirken.no/borg 

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede og utvikle prestetjenesten i prostiet
 • Delta i prostemøte 
 • Styrke det tverrfaglige samarbeidet i stabene i samarbeid med kirkevergene
 • Samvirke med kirkelige råd og bidra til samarbeid og skape et godt arbeidsmiljø
 • Sete i de kirkelige fellesråd 
 • Gjøre menighetspresttjeneste slik biskopen fastsetter 
 • Kirkefaglig og tverrfaglig veiledning for alle medarbeidere
 • Bidra til å styrke kirkens digitale tilstedeværelse
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol
 • Praktikum
 • Medlemskap i Den norske kirke 
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Evne til strategisk ledelse og motivasjon
 • Dyktig kommunikator og forkynner
 • Evne til omstilling og nyskaping
 • Gjennomføringsevne
 • Samarbeidsevne
 • Administrativ ryddighet 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Vi tilbyr
 • Stillingen er lønnet i stillingskode 0933 prost etter KAs lønnsregulativ
 • Medlemskap i statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk 
 • Veiledning

 

BORG BISPEDØMME

Borg bispedømmekontor ligger i Fredrikstad og er felles administrasjon for Borg biskop og bispedømmeråd. Vi er et regionalt kirkelig rådgivnings- og kompetansesenter for menigheter og ansatte og er arbeidsgiverorgan for presteskapet. Kontoret er inndelt i en avdeling for kirke og samfunn og en personal- og serviceavdeling, til sammen er vi 15 ansatte. I Borg bispedømme er det i 2022 109 menigheter, 28 kirkelige fellesråd og 8 prostier.

 

Kontaktinformasjon:

Tormod van der Hagen
personalsjef
 +47 40453540
 th953@kirken.no
 
Kari Mangrud Alvsvåg
biskop
 +47 41411412
 ka622@kirken.no
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Birkelunden 4, 1400 Ski
Publisert 2022-06-22
Søknadsfrist 2022-07-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger