Studentprest - ved Høgskolen i Molde, campus Molde og Kristiansund

Møre bispedømme

Stillingen som studentprest omfatter de to studiestedene Molde og Kristiansund, med i alt 3800 studenter og 250 tilsatte.

Ved Molde Campus tilbys studier innen logistikk, IT, økonomi, sport, juss og samfunnsvitenskap og helse- og sosialfag.  Ved Studiested Kristiansund tilbys studier innen logistikk og helse- og sosialfag.

Studentpresten har sin hovedbase ved et av studiestedene og alternerer mellom campus etter fastlagt ordning.

Studentprestetjenesten i Møre bispedømme omfatter 1 1/2 årsverk. Det er ansatt studentprest ved Høgskulen i Volda (50%) og ved NTNU i Ålesund (50%)

Studentpresten vil ha en samarbeidsrelasjon med de andre studentprestene i Møre og være tilknyttet studentprestene i Den norske kirke. Prestetjenesten blir ledet av prosten og studentpresten er del av kollegafellesskapet i prostiet der ho/han har sin hovedbase. Om ønskelig kan stillingen kombineres med annen prestetjeneste. Stillingen er under tilsyn av Møre biskop. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Målform i kirke og skole er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.

Anmodning om å få sitt navn unntatt offentlighet må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25. Den som tilsettes må framvise politiattest uten anmerkninger.

 

Arbeidsoppgaver
 • Personlige samtaler og veiledning
 • Utvikle fellesskapsarenaer og invitere til gudstjenesteliknende samvær i samhandling med lokalkirken
 • Initiativ til møtepunkter og dialog om kultur, religion og samfunn
 • Kontakt og nettverksbyggende virksomhet i høgskolemiljøet'
 • Mulighet for undervisning i etikk
 • Beredskap ved ulykker og tragiske hendelser
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol -profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest
 • Medlem av Den norske kyrkja
Personlege egenskaper
 • Sjølvstendig, fleksibel og intiativrik
 • Gode kommunikasjons-og samarbeidsevner
 • Evne og vilje til samarbeid og teamarbeid
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1465 spesialprest. 
 • Medlemskap Statens Pensjonskasse
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativbestemte godtgjørelser
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov- og regelverk for tilsetting i staten.
 • Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt som i framtiden kan gjennomføres innenfor lov, regelverk og tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke.

For nærare informasjon om denne stillinga, kontakt stiftsdirektør eller avdelingsleiar kyrkjefag Arvid Helle

 

Møre bispedømme omfattar Møre og Romsdal fylke og består av 95 sokn og 25 kyrkjelege fellesråd fordelt på 6 prosti. Møre bispedømmekontor er felles administrasjon for Møre biskop og Møre bispedømmeråd. Bispedømmerådet har plan-, budsjett- og økonomiansvar, fordeler ressursar, tilsett i prestestillingar og er godkjennings- og klageorgan. Møre biskop er tilsynsorgan for kyrkjeleg verksemd og tilsette, leier prestetenesta og er godkjenningsorgan for kyrkjer og lokalkyrkjeleg planverk. 

Bispedømmekontoret er i tidsmessige lokale og ligg sentralt i Molde. Kontoret er delt i to fagavdelingar; Avdeling Kyrkjefag og Avdeling HR. Ein del merkantile funksjonar innanfor arkiv, økonomi/løn, IT og telefoni er lagt til nasjonale einingar som gjer oppgåver på vegner av bispedømma og Kyrkjerådet. All sakshandsaming og store delar av møtehandsaminga er fullelektronisk, tilsvarande gjelder for økonomi/løn og andre merkantile funksjonar. 

 

Kontaktinformasjon:

Arvid Helle
Avdelingsleiar kyrkjefag
 41216956
 ah274@kirken.no
 
Lars Skagestad
Fungerende personalsjef
 90986353
Arbeidsgiver Møre bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Molde og Kristiansund
Publisert 2022-06-21
Søknadsfrist 2022-08-01
Stillingstype 50% fast, deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Møre bispedømme
Moldetrappa 1
6415 Molde

Arbeidsliv

"Prest i Norges vakraste og mest mangfaldige bispedøme"

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger