Vikarstilling som prostiprest i Hammerfest prosti

Hammerfest prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme.

Vi har ledig en tidsavgrenset stilling som prostiprest i Hammerfest prosti med tjeneste i Hammerfest sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Hammerfest sokn som særskilt tjenestested og Hammerfest prosti som tjenestedistrikt.

Hammerfest sokn er et av tre sokn i nye Hammerfest kommune. Soknet omfatter det som før 1. januar 2020 var gamle Hammerfest kommune. Soknet har 10500 innbyggere hvorav 7400 er medlem i Den norske kirke. Størsteparten av innbyggerne bor i Hammerfest/Rypefjord men det er også bosetning i bygder på Seiland, Sørøya og Kvaløya. Hammerfest står i skjæringspunktet mellom tradisjonell kystkultur og en betydelig industrisektor innenfor olje og energi. Flere av de store petroleumsvirksomhetene har aktivitet her i byen. Det er også sykehus, videregående skole og en avdeling av UiT i Hammerfest.

Tradisjonelt har de bærende næringer i Hammerfest vært fiskeri og handel. Soknet har alltid hatt en flerkulturell befolkning. Fornorskningen har satt sitt preg og gjort det samiske mindre synlig.
Soknet jobber i dag med å synliggjøre samisk kultur i menighetslivet.

Det er to kirker i soknet, Hammerfest kirke og Rypefjord kirke. Det holdes også gudstjenester på tre mindre steder i soknet.

Soknet ønsker å være en menighet som favner folk, historie og kultur gjennom å være en levende folkekirke med et rikt tilbud og nærvær i folks liv. Oppslutningen om kirkelige handlinger er god. Trosopplæringstilbudet favner vidt og det er i snitt 60 konfirmanter som konfirmeres. Gudstjenestelivet er preget av det folkekirkelige med god oppslutning om jul, konfirmasjon, allehelgenssøndag og dåpsgudstjenester. Den jevne gudstjenestefeiring rekrutterer mindre. Gudstjenestelivet er derfor en prioritert oppgave i menighetens strategiske arbeid.

Vi søker etter en prostiprest som kan møte og inspirere både dem som oppsøker kirken ofte og dem som er innom en sjelden gang. Det forventes at prostipresten skal kunne arbeide innenfor hele bredden av soknets virksomhet og det forventes et tett samarbeid med sokneprest, kapellan og øvrig stab.

Fellesrådsområdet omfatter også Kvalsund og Kokelv sokn med felles sokneprest.

Fellesrådet har 11 ansatte i hele stillinger og 3 kirketjenere i mindre stillingsbrøker. Prostipresten har kontorfellesskap med prost, sokneprest, kapellan, organister, diakon, kateket, sekretær og kirkeverge.

I prostiet er det prost, 8 menighetsprester og sykehusprest som møtes jevnlig.

Begravelser og andakter gjennomføres etter tjenesteuker.
Prostipresten deltar i prostiets beredskap og gjør tjenester i prostiet.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkere gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest jfr. politiregisterloven).

Referanser bes oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne tilå inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1537 Prostiprest.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Mulighet til tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år.
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Hammerfest prosti tilhører tiltakssonen, dette gir mulighet for avskriving av studielån og lavere skatt. For ytterligere info se tiltakssonen.no

 

Kontaktinformasjon:

Audun Sæbø
Personalrådgiver
 40311820
 an887@kirken.no
 
Jon Atle Birkeland
Prost
 970 32 068
 Jon.Atle.Birkeland@hammerfest.kommune.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkekontoret Hammerfest, Kirkegata 21, 9600 Hammerfest
Publisert 2022-01-20
Søknadsfrist 2022-02-08
Stillingstype Prosjekt, 100% heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger