Sokneprest i Dalane prosti med Egersund sokn som tjenestested

Egersund menighet søker en sokneprest med evne og vilje til å bidra aktivt i videreutvikling av menigheten.

Menighetens visjon er «Sammen i Guds kjærlighet, et inkluderende kristent fellesskap med bruk for alle». Vi jobber med å være en åpen og inkluderende livsløpskirke som er tydelig til stede i lokalmiljøet. Vi retter vårt arbeid mot ulike aldersgrupper, behov og livsfaser, og har et aktivt kultur- og konsertarbeid gjennom et godt samarbeid med ulike lokale aktører.

Egersund menighet søker en sokneprest som trives med gudstjenestefeiring, forkynnelse og relasjonsbygging. Vi ser etter en person som evner å samarbeide med menighetsråd og stab for å gjennomføre og videreutvikle menighetens visjon og strategiplaner.

Eigersund kommune ligger i Sør-Rogaland. Det er tre sokn i kommunen: Egersund, Eigerøy og Helleland, der Egersund sokn er det største. Soknet har to kirker; Egersund kirke (hovedkirke) i sentrum av Egersund og Bakkebø kirke, og et gravkapell. I tillegg holdes det gudstjenester på Hellvik bedehus og gudstjenester i samarbeid med Egersund Misjonsforening tilknyttet Det norske misjonsselskap (NMS).
Egersund menighet er en Grønn menighet og har misjonsavtale med NMS. Menigheten er vennskapsmenighet med Mustamae Menighet i Tallinn.

Egersund kirke er første nøkkelsted for kystpilegrimsleden langs norskekysten opp til Nidaros.
Egersund kirke feirer 400 årsjubileum i 2023. Soknepresten vil være sentral i planlegging og gjennomføring av jubileet.  

Staben i Egersund menighet består av sokneprest, menighetsprest, organist, daglig leder, klokker og kirketjener. I tillegg er diakon, kateket og trosopplærer felles for alle tre soknene. Soknepresten har kontorfellesskap med ansatte i fellesrådsområdet, samt prost.

Prestetjenesten i Dalane prosti ivaretas av 5 sokneprester og en menighetsprest under ledelse av prosten. Prosten samler prestene i prostiet til jevnlige pastoralsamlinger. Sokneprestene i Eigerøy/Helleland og Egersund samarbeider med prosten om tjenesteuker og gudstjenesteliv.

Nøkkeltall for Egersund Menighet i 2020:
Innbyggere: ca. 10 000
Medlemmer i soknet: ca. 8 000
Konfirmanter: 80 

 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for prestetjenesten i soknet i henhold til tjenesteordning for prester i Den norske kirke.
 • Leder og utvikler teamarbeid med stab og frivillige om gudstjenestefeiring og menighetsbyggende arbeid.
 • Ansvar for tilrettelagte gudstjenester der funksjonshemmede også er en del av målgruppa.
 • Gjøre tjeneste i alle tre soknene i Eigersund etter oppsatt plan.
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning.  
 • Oppgaver i prostiet under prostens ledelse.
 • Samarbeide med frimenighetene i Eigersund om andakter på institusjonene og om fellesmøter. 
Kvalifikasjoner
Cand. theol./Master i teologi med praktikum eller tilsvarende. 
Personlige egenskaper
 • Evne og vilje til samarbeid, og er fleksibel og løsningsorientert.
 • Arbeider godt selvstendig og i team.
 • Har gode lederegenskaper og er en dyktig organisator og forkynner.
 • Evner å bygge relasjoner med barn, unge, voksne og eldre i ulike livssituasjoner. 
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som sokneprest etter gjeldende regler.
 • Vanlige regulativmessige godtgjørelser.
 • Skyss- og telefongodtgjørelser etter gjeldende satser.
 • Pensjonsinnskudd og medlemskap i Statens Pensjonskasse etter ordningen for prester ansatt i rettssubjektet Den norske kirke.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV).   

 

Andre opplysninger

 • Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for prester i Den norske kirke og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, tjenestested og tjenestedistrikt.
 • Målformen er bokmål.
 • Kvinner og yngre prester oppfordres til å søke.
 • Den som tilsettes deltar i bispedømmets beredskapsordning.
 • Den som tilsettes bør ha førerkort og disponere bil.
 • Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt ved tilsetting (jfr. § 30 i likestillings- og diskrimineringsloven).
 • Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om en ber om ikke å bli ført på denne listen (jfr. offentlighetsloven § 25, 2. ledd).
 • Den som tilsettes må legge frem politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger.
 • Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på de særlige kravene som blir stilt i utlysningsteksten. Søkerne bes utforme en egenpresentasjon i sin søknad som svarer på de utfordringer som kommer fram i utlysningsteksten.
 • Alle søkere må søke elektronisk.

 

Kontaktinformasjon:

Gunnar Rønnestad
assisterende stiftsdirektør
 51 84 62 70
 
Ingun Stokstad Barane
Prost i Dalane
 51 46 33 30
Arbeidsgiver Stavanger bispedømmeråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Damsgårdsgaten 4A, 4370 Egersund
Publisert 2022-01-06
Søknadsfrist 2022-01-27
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Stavanger bispedømmeråd

Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger