Kapellan i Norderhov menighetene - Ringerike prosti

De fire menighetene Norderhov og Ask, Tyristrand, Veme og Lunder søker ny kapellan.

Vi søker etter en person som er motivert til å utføre en allsidig tjeneste med alle de oppgaver prestetjenesten inneholder.

«Norderhovmenighetene» som tidligere utgjorde samme prestegjeld, er en naturlig enhet med felles stab. Kapellanen og sognepresten samarbeider om planleggingen av gudstjenester, konfirmantarbeid og mange andre oppgaver. Kantor og menighetspedagog er med i utførelsen av mye av arbeidet. De fire menighetsrådene har noen felles møter gjennom året og samarbeider om konfirmanter og trosopplæring, kirkebladet, og enkelte arrangement.

Tyristrand og Sokna er bygdesentre i Ringerike kommune. Sentrene er under vekst med en befolkningsøkning av småbarnsfamilier. Tyristrand og Lunder kirker ligger midt i disse sentrene, nær barne- og ungdomsskole og butikker. Veme er en liten bygd mellom Sokna og Hønefoss, hvor den sjarmerende kirken er bygdas samlingspunkt. Norderhov kirke kalles med rette Ringeriksdomen. Den er prostiets eldste (ca 1170), og er en nydelig seremoni- og konsertkirke.

Alle kirkene har fine menighetshus med god plass til aktivitet. Det er godt samarbeid med barnehagene, og barne- og ungdomsskolene i alle menigheter, og med omsorgssentrene på Sokna og i Tyristrand. Ringerike fengsel ligger på Tyristrand, og menigheten har et diakonalt engasjement i samarbeid med fengselspresten.

Det bor til sammen ca 6000 mennesker i Norderhovmenighetene. Tallene for kirkelige handlinger i 2021 var 51 dåp, 60 konfirmanter, 11 vielser og 74 gravferder. 

https://www.ringerike.kirken.no/menighetene

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester ca annenhver uke og i høytidene, i turnus med sognepresten.
 • Gravferder og vielser etter turnus som prosten setter opp.
 • Ansvar konfirmantarbeidet. Undervisningen skjer i samarbeid med sognepresten.
 • Ansvar for kirke-skolesamarbeidet i samarbeid med sognepresten.
 • Ta del i arbeidsfellesskapet i staben og samarbeide med menighetsrådene.
 • Delta på prestesamlinger som prosten innkaller til.
 • Delta på prestesamliger og kurs som biskopen innkaller til.
 • Deltakelse i beredskapsarbeidet i den til enhver tid gjeldende ordning. 
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 • Cand. teol med prakticum eller tilsvarende.
 • God norskkunnskap, muntlig og skriftlig.
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting er samlende og engasjert
 • Er god til å motivere og samarbeide med frivillige
 • Er en som trives med barn og unge
 • Trives med folkekirkemenighetene og er opptatt av å finne språk og former som kommuniserer det kristne budskapet inn i vår tid
 • Er glad i å formidle og forkynne
 • Trives med tverrfaglig samarbeid.
 • Førerkort klasse B og disponerer bil.
 • Deltagelse i beredskapsarbeidet i den til enhver tid gjeldende ordning. 
 
Vi tilbyr

Norderhovstaben utgjør et hyggelig fellesskap som jobber godt sammen og vil hverandre vel. Den består av sogneprest, kapellan, to kantorer, fire kirketjenere, menighetspedagog (50%) og sekretær (60%). Staben møtes annenhver uke til stabsmøter. Bortsett fra kirketjenerne har staben kontor i et stort arbeidsfellesskap i Hønefoss kirke, hvor også prost og kirkeverge holder til.

Andre gode grunner:

 • Stillingen innplassering i stillingskode 0922 Kapellan etter KA’s regulativ, lønnsplassering etter ansiennitet
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Gode muligheter til faglig utvikling.

 

Ringerike prosti ligger nordøst i Tunsberg bispedømme og består av Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, med til sammen 45 000 innbyggere. Prostiet består av 12 menigheter. 13 prestestillinger er knyttet til prostiet. 

 

Kontaktinformasjon:

Kristin Moen Saxegaard
prost
 95 89 36 82
 
Anne Gjertrud Fugletveit
HR-leder
 45 96 87 83
 
Sylvi Fimland
HR-senior rådgiver
 41 29 89 91
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkegata 12, 3510 Hønefoss
Publisert 2022-01-05
Søknadsfrist 2022-02-06
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger