Sokneprest i Bamble prosti med Bamble og Herre sokn som tjenestested

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Menighetens profil
Bamble og Herre sokn samarbeider med Stathelle sokn. De har et godt samarbeid og en felles stab som samles til ukentlige stabsmøter. Staben består av to sokneprester og en kapellan, trosopplærer 100%, to organister 100% og 40%, 50% menighetssekretær felles for de to menighetene, kirketjenerteam og 115% diakonstilling, fordelt på to personer i Bamble fellesrådsområde. 

Det er forordnet 36 gudstjenester på søn- og helligdager i Bamble kirke, ca. tre sønd i mnd og 17 gudstjenester i Herre kirke, ca. en gudstjeneste hver tredje uke, samt noen bevegelige helligdager. Menigheten har trosopplæringsutvalg og diakoniutvalg.
Menigheten har en engasjert stab av frivillige medarbeidere, og jobber målrettet med å engasjere flere frivillige, bl.a. ved å anerkjenne viktigheten av deres bidrag og gi oppgaver i samsvar med deres kompetanse.

En del av den aktive menighetskjernen har bakgrunn fra kirkens frivillige organisasjoner. Det er noe felleskirkelig arbeid bla om storstevnet Skjærgårdssang.
De fire prestene i Bamble fellesrådsområde fordeler de om lag 110 – 120 årlige begravelsene mellom seg ved en nærmere avtalt tjenesteuketurnus. Prestene har jevnlige prestemøter, hvor de i fellesskap legger gudstjenesteplaner og fordeler frihelger. Dette samarbeidsforumet og kvartalsvise storstabsmøter for alle fire menighetene i Bamble fellesrådsområdet, er tiltak for å styrke kommunikasjonen og samarbeidet menighetene imellom.
Prestene i prostiet møtes til jevnlige prestesamlinger, tjenestekonferanse ca. en gang i måneden.

Menighetens visjon og verdier
Menighetens visjon: Alle er velkomne. Menighetens verdier: likeverd, raushet, omsorg og troverdighet. Noe som betyr at alle, utfra sin bakgrunn, sine forutsetninger og sitt varierende trosengasjement, skal oppleve seg sett og regnet med som likeverdige medlemmer av menigheten. Menigheten ønsker å fremstå troverdig ved å leve som den lærer, og være tydelig på kirkens budskap.

Menighetens satsingsområder
En fortsatt satsing på menighetens barne- og ungdomsarbeid, barnekoret «Baluba» og ungdomsklubben Credo. Arbeide målrettet med å bli en menighet med større aldersspredning, spesielt yngre voksne. Varierte gudstjenester og menighetsarrangementer. En strukturert, langsiktig planlegging av gudstjenester og menighetsaktiviteter. En fortsatt satsing på sang og musikk i menigheten.

Gudstjenestelivet
Gudstjenestene er fortrinnsvis søndag formiddag og oppslutningen varierer noe. I Bamble kirke er gjennomsnittlig deltakelse ved vanlige gudstjenester 30 personer. Når det er dåp, trosopplæringstiltak, o.l. er oppslutningen større. I Herre er oppslutningen langt mindre, med stort sett godt voksne. Derfor ønsker menighetsrådet å arbeide bevisst med gudstjenesteutvikling med tanke på yngre voksne og barnefamilier

Forøvrig 
Den som blir tilsatt må rette seg etter:  
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn  
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested 

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer. 
Kvinner oppfordres til å søke.  

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest). 
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

Arbeidsoppgaver
 • arbeid i henhold til tjenesteordning for menighetsprester
 • medlem av menighetsrådet for Bamble og Herre, og prostens vara i Bamble kirkelige fellesråd
 • jobbe for varierte og inkluderende gudstjenester
 • lede det menighetsbyggende arbeidet i samarbeid med menighetsråd, stab og frivillige
 • delta i konfirmantarbeidet
 • utføre prestetjeneste i henhold til tjenesteplaner i prostiet
 • inngå i den til enhver tid gjeldende beredskapsordningen i bispedømmet
 • med i det nyopprettede menighetsutvalget for Herre og i strategiske utvalg for menighetsarbeidet i Bamble, som gudstjenesteutvalg og komite for fellesskapskvelder
Kvalifikasjoner
 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • gode lederegenskaper med evnen til å jobbe selvstendig, strukturert og planmessig.
 • gode samarbeidsevner
 • kunne inspirere og motivere til gudstjenestedeltagelse og frivillig medarbeiderskap
Vi tilbyr
 • stillingen lønnes i stillingskode 1555 sokneprest
 • etter- og videreutdanning 
 • godtgjørelse etter gjeldende satser 
 • pensjonsinnskudd 
 • arbeidsveiledning (ABV)
 • gode kontorforhold i nyoppusset menighetskontor
 • godt arbeidsmiljø med fokus på gode samarbeidsrelasjoner og kollegafellesskap på tvers av tjenestegrupper

 

Bamble og Herre sokn ligger i Bamble kommune, omtrent midt mellom Oslo og Kristiansand, i Grenlandsområdet. Det er ca. 14.000 innbyggere i Bamble kommune. Bamble kommune kan by på spennende natur som innbyr til friluftsliv, både på og ved sjøen og i skogen. Bosetningen varierer mellom å være i småbyer, tettsteder, boligfelt og landlige omgivelser. Kommunen har god barnehagedekning, og skoletilbudet er godt fra barnetrinnet til et variert tilbud på videregående nivå. Det er skolesentre på Rugtvedt, Rønholt og Herre, for denne delen av kommunen. Kommunes nye, felles ungdomsskole, som ble tatt i bruk ved skoleårets begynnelse i 2021, ligger på Grasmyr mellom Stathelle og Langesund.  Det er et levende og mangfoldig kulturliv i Bamble. Kommunens handelssentrum er Stathelle, og kommuneadministrasjonen holder til i kystbyen Langesund. Det er et utbredt interkommunalt samarbeid med de øvrige Grenlandskommunene, noe som sikrer gode offentlige tjenester og fritidstilbud. Det er også en variasjon av arbeidsplasser i offentlig og privat sektor i kommunen og i Grenlandsområdet for øvrig. Bamble sokn og Herre sokn, som er ett sokn fra 01.01. 2022, har om lag 3900 medlemmer.

Bamble kirke er en gotisk trekirke fra 1845 og Herre kirke er fra 1905. Ved siden av Bamble kirke ligger Mariakapellet, et lite veikapell i de godt bevarte ruinene etter Olavskirken fra middelalderen. Stathelle kirke er en arbeidskirke bygd i 1964, og gjeninnviet etter omfattende renovering og utvidelse i 2011. Ved Bamble kirke er det menighetshus.

Soknepresten har kontor i Bamble menighetshus sammen med den øvrige staben i Bamble og Herre sokn og Stathelle sokn. Kirkevergen og hennes stab har kontorer i Bamble rådhus i Langesund.

For mer informasjon se: bamble.kommune.no og bamble.kirken.no

 

Kontaktinformasjon:

Trond Engnes
Prost
 41453591
 trond.engnes@kragero.kommune.no
 
Bjarne Nordhagen
Personalsjef
 90996790
 bn576@kirken.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Europaveien 472, 3960 Stathelle
Publisert 2021-12-21
Søknadsfrist 2022-01-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger